Nieuws

Regeerakkoord: een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten

29 oktober 2012

De VVD en de PvdA kiezen in de komende kabinetsperiode voor een kern-AWBZ voor de hoogste zorgzwaartepakketten. Ook wil het nieuwe kabinet de ondersteuning, begeleiding en verzorging per 2015 overhevelen naar de Wmo. Dit staat in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord Bruggen slaan.

Uit een eerste analyse van het nieuwe regeerakkoord blijkt dat er een kern-AWBZ overblijft  voor de intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen vanaf 2015. Dit geldt voor de zorgpakketten 5 en hoger.
Andere aspecten van deze kern-AWBZ zijn:

 • een landelijke centrale voorziening met contracteerruimte;
 • regionale structuur voor inkoop met budgetplafond blijft vooralsnog bestaan;
 • indicatiestelling maakt deel uit van voorziening en wordt beperkt tot wie het echt nodig heeft;
 • een landelijk uitvoeringsorgaan krijgt opdracht de regionale variatie en spreiding in tariefstelling terug te dringen.

Wat verdwijnt er uit de huidige AWBZ?
-   ZZP4 (VG) en vergelijkbare pakketten in de gehandicaptenzorg worden per 2016 voor nieuwe cliënten  en herindicaties geschrapt (extramuralisering).
-   De extramurale verpleging wordt per 2017 overgeheveld naar de Zvw.
-  Ondersteuning, begeleiding en verzorging worden overgeheveld naar de Wmo met zeer ruime beleidsvrijheid, met de volgende fasering:

 • 2014 aanspraak dagbesteding AWBZ vervalt.
 • 2014 beperking aanspraak persoonlijke verzorging AWBZ;
 • 2015 overheveling van de extramurale zorg naar gemeentelijk domein.

Wat wil het kabinet met de stelselwijziging Jeugd?

 • De decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten gaat volgens plan (per 1/1/2015) door.
 • De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
 • Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.
 • “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening.
 • Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin.
 • De nieuwe Jeugdwet waarborgt de gemeentelijke beleidsvrijheid.
 • Elementaire kwaliteitswaarborgen voor cliënten blijven wettelijk verankerd.
 • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.

Stelselwijziging Werken naar Vermogen
Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. Hierin wordt de herbeoordeling van jongeren die al een Wajong-uitkering hebben, geschrapt alsmede de verlaging van de uitkering voor deze groep.

Werkgeverszaken

 • De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
 • De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd.
 • Ontslagvergoedingen worden beperkt.
 • Ter compensatie voor de lagere ontslagkosten wordt de WW-premie voor werkgevers verhoogd.
 • Het kabinet zet per onmiddellijk de procedure in gang om het OVA-convenant met ingang van 1 januari 2016 op te schorten.

Andere relevante plannen

 • VN-verdrag wordt geratificeerd.
 • Het Kwaliteitsinstituut krijgt doorzettingsmacht.

De VGN gaat nader bekijken wat de gevolgen van deze plannen zijn voor de gehandicaptenzorg. We informeren u hierover zo spoedig mogelijk.

In de bijlagen vindt u het regeerakkoord 'Bruggen slaan' en de CPB-analyse.

Downloads

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: