Nieuws

Wat zijn de nieuwe kabinetsplannen voor de gehandicaptenzorg?

30 oktober 2012

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord Bruggen slaan gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de langdurige zorg de komende kabinetsperiode flink op de schop wordt genomen. Hoewel niet onverwacht, zullen de vergaande ingrepen en forse bezuinigingen een grote impact hebben op de gehandicaptensector.

Voor de totale care gaat het structureel om ruim € 4 miljard aan bezuiniging ten opzichte van het basisgroeipad van zo’n 2,5 miljard in 2017. Hiervan hebben de grootste bezuinigingen betrekking op beperking van de huishoudelijke zorg (€ 1,1 miljard) en overheveling begeleiding naar de Wmo met 25% budgetkorting (€ 1,7 miljard).

AWBZ en decentralisaties
De maatregelen in het regeerakkoord betekenen een afscheid van de huidige AWBZ. Deze maakt plaats voor een nieuwe landelijke voorziening voor de zwaardere verblijfscliënten in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg (ZZP 5 en hoger). Hiermee vervalt voor deze cliënten het verzekerd recht op zorg.

Verder wordt de huidige extramurale AWBZ opgesplitst en beperkt. De gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van begeleiding en verzorging. In 2014 beperkt het nieuwe kabinet de aanspraken voor persoonlijke verzorging en vervalt de aanspraak op dagbesteding.

De al ingezette decentralisatie van jeugd naar de gemeenten wordt voortgezet en ook het wetsvoorstel werken naar vermogen wordt, in de vorm van de Participatiewet, voortgezet.

Gevolgen cliënten
De plannen hebben grote gevolgen voor de cliënten, velen zijn straks aangewezen op zorg vanuit de Wmo via de gemeenten. Tegelijkertijd gaat het kabinet het takenpakket van de gemeenten enorm uitbreiden en krijgen gemeenten grote beleidsvrijheid. Dit kan tot grote verschillen in kwaliteit van zorg leiden tussen gemeenten.

Werkgeverschap
Het ontslagrecht wordt hervormd, echter niet zo ingrijpend als afgesproken in het
Lente-akkoord. Het kabinet wil met zorgbranches in gesprek om af te wijken van het OVA-convenant. Hierdoor wordt de ontwikkeling van arbeidskosten mogelijk niet volledig gecompenseerd.

VN-verdrag

Het nieuwe kabinet zal het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten ratificeren.

Zoals uit de bijgevoegde notitie blijkt, bevat het regeerakkoord ook nog veel onduidelijkheden, waardoor niet alle consequenties nu al goed in kaart gebracht kunnen worden. De VGN gaat deze nader uitzoeken en in voorkomende gevallen de ruimte benutten om standpunten (opnieuw) onder de aandacht van de politiek te brengen.

In de bijlagen vindt u - behalve de VGN-notitie - een tijdspad van maatregelen, het regeerakkoord en de analyse van het Centraal Planbureau.

Actuele informatie over de kabinets(in)formatie kunt u vinden via de website www.kabinetsformatie2012.nl.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: