Er komt meer duidelijkheid over de verhuurderheffing bij zorginstellingen

Naar aanleiding van vragen van diverse zorginstellingen ontwikkelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vraag en antwoordbrief voor zorginstellingen die worstelen met de aangifte verhuurderheffing 2014. De VGN heeft over de vragen van de instellingen contact gehad met Deloitte en met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BZK heeft besloten een vraag en antwoordenbrief op te stellen om meer duidelijkheid te verschaffen of en welke woningen van zorginstellingen zijn onderworpen aan de Verhuurderheffing.

Vragen

Aan Deloitte ontlenen we de volgende tekst: de verhuurderheffing is een belasting die wordt geheven van (juridisch) eigenaren van voor verhuur bestemde woningen in Nederland waarvan de huur lager ligt dan de liberalisatiegrens (in 2014: € 699).  De grondslag voor de heffing wordt gevormd door de totale WOZ-waarde van de woningen van een verhuurder bij de aanvang van een kalenderjaar met een huurprijs tot de liberalisatiegrens, verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde. Verhuurders die niet meer dan tien woningen verhuren in de gereguleerde sector vallen dus buiten de heffing. De te betalen belasting bedraagt in 2014 0,381% van de hierboven genoemde grondslag. Dit resulteert voor 2014 bij een gemiddelde WOZ-waarde van € 140.000 een belasting van ca. € 533 per woning. De letterlijke tekst van de wet en de publicatie van een vraag- en antwoordenbrief door het ministerie in september 2013 zorgde voor veel vragen.
* Zo bleef onduidelijk wat nu als een zelfstandige onroerende zaak moet worden beschouwd.
* Evenmin was duidelijk hoe met leegstand van woningen die bestemd zijn voor verkoop of sloop omgegaan moet worden.
* Ten slotte bleven er vragen bestaan welk vastgoed exact van zorginstellingen voor de verhuurderheffing in aanmerking komt.

Mede dankzij deze vragen van de kant van de VGN en van Deloitte heeft BZK besloten een vraag en antwoordenbrief op te stellen voor verhuurderheffing en zorginstellingen. Zodra deze vraag en antwoordenbrief wordt gepubliceerd zullen wij u nader informeren over de antwoorden op bovengenoemde vragen.
Daarnaast attenderen we u op de informatie op de site van het Kenniscentrum Wonen en Zorg over de verhuurderheffing.