Nieuws

Ervaringen en uitdagingen in de palliatieve zorg!

11 oktober 2017

Steeds meer organisaties en zorgverleners onderkennen het belang van goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is de afgelopen jaren meer aandacht voor deze zorg. Een mooie ontwikkeling als gevolg van initiatieven in de sector, de realisatie van handreikingen voor zorgverleners (oa. NIVEL) en het agenderen ervan op de maatschappelijke en politieke agenda. De publicatie Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is klaar! Agora daagt je uit om deze zorg een structurele plek in jouw organisatie te geven.

Mensen worden ouder en kwetsbaarder
De uitdaging waar we nu voor staan is palliatieve zorg goed te verankeren in alle organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Agora en de leden van haar werkgroep ‘palliatieve zorg in de VG’ constateren dat dit nog extra aandacht nodig heeft. Het is noodzakelijk want ook mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, waardoor vraagstukken rondom ongeneeslijke ziekte en kwetsbaarheid meer op de voorgrond treden. Passende ondersteuning in de laatste levensfase kan mensen met een verstandelijke beperking helpen te léven tot het einde. Agora wil daaraan bijdragen en deelt graag de publicatie 'Ervaringen en uitdagingen! Palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. “De inventarisatie laat zien dat de mensen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een volgende stap willen zetten”

Ervaringen en uitdagingen
Ruim 80 zorgverleners uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de palliatieve zorg deelden ervaringen met Agora en de VGN naar aanleiding van een enquête. Professionals uit de zorg hebben vervolgens uitdagingen en aanbevelingen geformuleerd tijdens een expertmeeting. De ontwikkelopgaven liggen op het vlak van cultuur, kennis en vaardigheden en organisatie van zorg.

Tips en aanbevelingen
De tips en aanbevelingen zijn bedoeld voor zorgverleners, teams en managers in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking om palliatieve zorg een structurele plek te geven in de zorg voor deze doelgroep. Wat kun jij bijdragen als zorgverlener, samen met je team? Welke stappen kan je als manager nemen? Ga samen aan de slag op verschillende lagen in de organisatie. “Begeleiders vinden het vaak moeilijk om over sterven en dood te praten en gaan ervan uit dat ook de cliënten dat moeilijk vinden. De drempel om het gesprek over het levenseinde aan te gaan is daardoor hoog” 

Aanbeveling zorgverleners: Reflecteer op eigen beelden, waarden en vooronderstellingen rond sterven en dood en wees daar open en eerlijk in. Bespreek dit in het team. Wat de een moeilijk vindt om te bespreken, gaat de ander misschien veel gemakkelijker af. Dan kun je tot een taakverdeling komen.

Aanbeveling managers: Ontwikkel visie en beleid op palliatieve zorg in de organisatie en communiceer daarover. Geef medewerkers handvatten om het in praktijk te brengen.  


Wat is jouw ervaring?
Agora hoopt je met de publicatie te inspireren samen te werken met collega’s. We zijn benieuwd of de tips en aanbevelingen je kunnen ondersteunen bij het bespreekbaar maken van zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. En aan een verdere verankering van palliatieve zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in jouw organisatie. Laat het weten aan Marijke Wulp, via mwulp@agora.nl.