Nieuws

Extramurale behandeling naar de Zvw

07 december 2015

In dit artikel informeren we u over de stand van zaken in het traject ‘overheveling extramurale behandeling VG naar de Zorgverzekeringswet’. We krijgen geregeld de vraag naar de actuele ontwikkeling in dit traject. De AWBZ bestaat per 2015 niet meer. De ‘oude’ extramurale behandeling AWBZ staat ‘voorgesorteerd’ om naar de Zvw te worden overgeheveld. Bij de ZG is dat al gerealiseerd en voor de LG en VG (18+) lopen momenteel trajecten om een nieuwe aanspraak in de Zvw te formuleren. Zolang dat niet is afgerond, bestaat de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling tot eind 2017. 

Dokter met cliënt

Uitgangspunt is dat wordt onderzocht of de extramurale behandeling zoals die was omschreven in de (voormalige) AWBZ en zoals die in deze overgangsperiode nog steeds staat geformuleerd in de genoemde subsidieregeling, past binnen de verzekerde aanspraken in de Zvw. In de Zvw gaat het bij behandeling om geneeskundige zorg. ‘Geneeskundig’ moet hier echter niet te beperkt ‘medisch’ worden opgevat. Het begrip kent een breed arsenaal: bijvoorbeeld ook het psychisch leren omgaan met of het verwerven van vaardigheden om beperkingen te compenseren, kan onder ‘geneeskundige zorg’ in de zin van de Zvw vallen.

Het Zorginstituut heeft een opdracht van VWS gekregen om deze (extramurale) behandeling te omschrijven in termen van geneeskundige zorg en hiervoor te bezien wat van de huidige aanspraken in de Zvw past en wat niet. Daarvoor moet het Zorginstituut dus wel weten welke (onder)delen van de (oude AWBZ) behandeling wel of niet als geneeskundige zorg kunnen worden gekwalificeerd. Dat bepaalt wat wel en niet via de Zvw verzekerd kan worden.

In een projectgroep werken het Zorginstituut, de VGN, de beroepsgroepen en Iederin samen aan de invulling van dit traject. Voor de VGN is dit traject van belang vanwege de dwarsverbanden tussen extramurale behandeling en intramurale behandeling. Het uitgangspunt van de VGN is namelijk dat de zorgzwaarte van de cliënt leidend is. Als de cliënt qua zorgzwaarte in de Wlz hoort, moet hij daar ook het hele ‘zorgpakket’ (dus inclusief behandeling) kunnen krijgen. We moeten er in dit traject dus alert op zijn dat de behandeling die straks via de Zvw verzekerd is, niet uit het integrale pakket van de Wlz wordt gehaald. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: