Nieuws

Onderzoek behandeling in Wlz en Zvw

11 maart 2016

Bij VGN komen geregeld vragen binnen over de achtergrond en de onderzoeken over de overheveling van extramurale behandeling naar de Zvw én de behandeling in de Wlz. We verwijzen primair naar twee artikelen op onze site over de extramurale behandeling en over de behandeling in de Wlz. In de bijlage vindt u de opdrachten die VWS aan het Zorginstituut heeft gegeven.

keyboard met knop waarop staat onderzoek

Voor het extramurale deel geldt: uitgangspunt is dat wordt onderzocht of de extramurale behandeling, zoals die was omschreven in de (voormalige) AWBZ en die momenteel nog steeds staat geformuleerd in de ‘tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’, past binnen de verzekerde aanspraken in de Zvw. In de Zvw gaat het bij behandeling om geneeskundige zorg en dat was in de AWBZ niet zo. ‘Geneeskundig’ moet echter niet te beperkt ‘medisch’ worden opgevat. Het is een breed begrip. Ook bijvoorbeeld het verwerven van vaardigheden om te leren omgaan met beperkingen, kan onder ‘geneeskundige zorg’ in de zin van de Zvw vallen. Het Zorginstituut onderzoekt momenteel samen met de VGN, de beroepsorganisaties en Iederin welke (onder)delen van de (oude AWBZ) behandeling wel of niet als geneeskundige zorg kunnen worden gekwalificeerd. Dat bepaalt wat wel en niet via de Zvw verzekerd kan worden. Uiterlijk oktober 2016 moet deze ‘Uitvoeringstoets’ klaar zijn.

Voor het intramurale deel vraagt de staatssecretaris aan het Zorginstituut hem te adviseren over de mogelijkheden om tot aanpassing van het pakket over te gaan, waarbij het onderscheid tussen specifieke en algemeen medische zorg komt te vervallen. Bij de oplossingsvarianten dient in ieder geval gekeken te worden naar twee varianten: alles bij de Wlz onderbrengen en alles bij de Zvw onderbrengen. Ook de consequenties van de oplossingsvarianten voor wet- en regelgeving, financiën en uitvoering dienen te worden meegenomen. Ook deze uitvoeringstoets moet in oktober 2016 klaar zijn.

VGN

Voor de VGN zijn beide trajecten en hun onderlinge samenhang van groot belang. Daarom zijn de leden er ook bij betrokken. Het is belangrijk vanwege de dwarsverbanden tussen extramurale behandeling en intramurale behandeling. Het uitgangspunt van de VGN is dat de zorgzwaarte van de cliënt leidend is. Als de cliënt qua zorgzwaarte in de Wlz hoort, moet hij daar ook het hele ‘zorgpakket’ (dus inclusief behandeling) kunnen krijgen. We moeten er in dit traject dus alert op zijn dat de behandeling die straks via de Zvw verzekerd is, niet uit het integrale pakket van de Wlz wordt gehaald. 

In de bijlage vindt u de beide opdrachten van VWS. Hier wordt ook de achtergrond en de visie van VWS beschreven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frits Mul via fmul@vgn.nl.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur