Nieuws

Gehandicaptenzorg: Minister De Jonge, laat daden zien!

17 september 2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil minder administratieve lasten en meer mogelijkheden om te investeren in zorgmedewerkers. Boris van der Ham, voorzitter VGN: “Daar is actie van Minister De Jonge voor nodig, maar we vinden in de Prinsjesdagstukken onvoldoende actiebereidheid terug.”

minister de jonge en premier rutte

Wat zijn de problemen?

De zorg voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking staat onder druk. Ondanks de beloften van Minister De Jonge neemt de administratieve lastendruk per saldo toe. Net als in de hele zorgsector is er ook in de gehandicaptenzorg bovendien regelmatig een gebrek aan personeel en staan budgetten onder druk. 

Een analyse van de jaarcijfers over 2017 en 2018 laat zien dat de financiële positie van de gehandicaptenzorginstellingen wordt uitgehold door snel stijgende personeelskosten en dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke investeringen in het verbeteren van de zorg. 

Ruim 20% van de bij de VGN aangesloten gehandicaptenzorginstellingen had over 2017 en 2018 samen een negatief resultaat. De kosten van personeel dat niet in loondienst is stegen in 2018 met gemiddeld 28%, terwijl 2017 al een stijging van 17% liet zien. Steeds vaker zijn instellingen gedwongen ZZP’ers en andere tijdelijke krachten in te huren, omdat vast personeel moeilijker te vinden is. Dit is zowel een bedreiging voor de continuïteit van zorg als voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Ook de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans zorgt in 2020 voor  tientallen miljoenen aan meerkosten zonder compensatie.

Van der Ham: “Dit is zorgelijk, zeker omdat dit gelijk opgaat met de administratieve lastendruk in de gehandicaptenzorg, de snel toenemende zorgzwaarte van de mensen die in onze instellingen wonen en het toenemende ziekteverzuim.” Ook in 2019 zet deze trend zich door.

Wat is er nodig: 

De VGN wil dat de volgende 3 punten met spoed moeten worden opgelost:

  • Investeer in de zorgmedewerkers, vooral zij die zich bezighouden met de meest complexe doelgroepen.
    De VGN heeft voorstellen gedaan voor extra uren voor onder meer deskundigheidsbevordering. Hiermee kan de kwaliteit van zorg  verbeteren en kunnen verzuim en uitstroom worden teruggedrongen.
  • Kom met een echte aanpak tegen te veel administratieve taken voor de professionals.
    Minister De Jonge introduceert volgend jaar de Wet Zorg en Dwang, die leidt tot 90 miljoen euro aan extra kosten voor administratieve lasten. Terwijl de minister zegt dat er wordt gewerkt aan het terugdringen van deze lasten, nemen ze juist sneller toe. De VGN steunt de doelstelling van de wet, maar de administratieve en financiële lasten moeten worden voorkomen. 
  • Grijp in op de inkoopgekte in de jeugdzorg en de Wmo.
    Nu bedenken 350 gemeenten ieder voor zich hoe ze gehandicaptenzorg willen inkopen en hoe ze daarover vervolgens gerapporteerd willen worden. Ook na inmiddels 5 jaar ervaring blijven de kostbare zorgeuro’s verdwijnen naar onnodige administratie, accountants en rapportages. Deze middelen zet de VGN liever rechtstreeks in voor de mensen die wij zorg bieden. 

Van der Ham: “Minister de Jonge moet meer doen om goede gehandicaptenzorg mogelijk te maken. Investeer in zorgpersoneel, dring daadwerkelijk administratieve lasten terug – zorgprofessionals besteden inmiddels een derde van hun werktijd aan administratieve taken - en stop de wirwar bij gemeenten. Geen woorden, maar daden, minister De Jonge!”

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven