Nieuws

Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

29 november 2018

Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer aandacht bij de overheid voor de specifieke risico’s voor meisjes en vrouwen met een beperking om slachtoffer te worden van geweld. Voor een effectieve aanpak om hun mensenrechten te beschermen, is het belangrijk goed zicht te hebben op deze risico’s.

Meisjes en vrouwen met een beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van geweld. Naar schatting maakt een derde van hen in hun leven geweld mee; dat cijfer ligt hoger dan bij andere vrouwen en dan bij jongens en mannen met een beperking (Rutgers, 2011).

Snijvlak
Beleid over handicap en dat over geweld tegen vrouwen raken elkaar nu nog te weinig. Alleen op het terrein van seksueel geweld wordt het snijvlak gevonden. Bovendien worden meisjes en vrouwen met een beperking nog nauwelijks betrokken bij het beleid, terwijl dat wel verplicht is. Het onderzoek geeft handvatten voor beleid en praktijk om de mensenrechten van meisjes en vrouwen met een beperking beter te beschermen en zo hun veiligheid te vergroten.

Structurele aandacht, ook in gemeenten
Allereerst is meer structurele aandacht nodig voor geweld tegen mensen met een beperking in het algemeen en voor meisjes en vrouwen met een beperking in het bijzonder. De grote overheidsprogramma’s  ‘Geweld hoort nergens thuis’ en ‘Volwaardig Leven’ (gericht op zorg) kunnen hierop worden aangescherpt. Ook moeten beleidsambtenaren meer kennis hebben van de specifieke risico’s die mensen met een beperking lopen. Daarnaast is het wenselijk dat er meer uniformiteit komt in de aandacht die  gemeenten geven aan het nakomen van verplichtingen in het VN-gehandicaptenverdrag. Daarbij kan de link tussen zorg en preventie van geweld sterker worden gelegd, en meer worden gedifferentieerd naar verschillende handicaps.

Gender én beperking
Tenslotte zijn er meer interventies nodig die aandacht voor beperking en gender combineren en waarbij meisjes en vrouwen met een beperking zelf betrokken worden. Dit houdt in: meer ingrijpen bij andere vormen van geweld dan seksueel geweld en ook ingrijpen als het gaat om andere beperkingen dan verstandelijke beperkingen. Zelfbeschikking en emancipatie moeten hierbij uitgangspunt zijn. Zonder die kennis kan geen maatwerk geleverd worden en zonder maatwerk zullen de programma’s minder effectief zijn.

Onderzoek
Het advies van het College is gebaseerd op een verkennend onderzoek dat Regioplan in zijn opdracht heeft uitgevoerd. Daarbij is de stand van zaken in Nederland geïnventariseerd rond het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, toegespitst op de groep meisjes en vrouwen. Ook is gekeken naar  de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen. Het onderzoek bestond uit beleidsanalyse van relevante wet- en regelgeving, desk research naar relevante praktijkinterventies, een bijeenkomst en interviews met experts en betrokkenen uit beleid en de praktijk. De resultaten zullen ook met hen worden besproken.

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen
Op 25 november was de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties voert UN Women een bruisende campagne dit jaar. Help mee en laat zien dat ook jij de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunt.#orangetheworld #16days

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: