Nieuws

Governancecode Zorg geactualiseerd

07 december 2021

Op 2 december heeft de Algemene Ledenvergadering van de VGN ingestemd met de geactualiseerde Governancecode Zorg. Ook de ledenvergaderingen van ActiZ, de Nederlandse ggz, de NVZ en de NFU zijn akkoord gegaan. Hiermee is de herziene Governancecode Zorg 2022 een feit; deze geldt vanaf 1 januari 2022.

Governance Code Zorg

Nieuwe adviezen en wetgeving

Aanleiding voor de actualisering van de code zijn de evaluatie van de code, adviezen van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) en nieuwe wetgeving.

De adviezen van het IAC over belangenverstrengeling en over de governance van samenwerkingsverbanden zijn verwerkt in de vernieuwde code. Voor toezichthouders zijn enkele bepalingen uit de code geschrapt omdat die nu opgenomen zijn in wetgeving. 
Verder is veel explicieter aandacht besteed aan professionele zeggenschap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een afspraak tussen V&VN, werknemersorganisaties en de brancheorganisaties in de zorg en de aanbevelingen uit het SER-rapport Aan de slag voor de zorg. Naast de waarborgen die er waren, is in de code nu opgenomen dat de zorgorganisatie zorgt dat professionals invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook dat ze betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’.

Voorwaarde

De ALV is akkoord gegaan met de geactualiseerde code, maar wel onder de voorwaarde dat de omschrijving van het begrip professionalisering in de volgende versie anders wordt verwoord en dat de gehandicaptenzorg hier in ieder geval een eigen, bij de sector passende, invulling aan zal geven.

Downloads

Downloads

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: