Nieuws

Handreiking Zorgverkoop Sociaal Domein en regels aanbesteden

01 augustus 2016

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De aanbestedingswet 2012 is gewijzigd om de Europese richtlijnen (2014) te implementeren.  In de VGN Handreiking Zorgverkoop Sociaal Domein (januari 2016) hebben wij u al geïnformeerd over deze wijzigingen (bladzijde 11). In de Handreiking staat nog als verwachte ingangsdatum april 2016 genoemd. Dit is dus 1 juli 2016 geworden.

VGN-leden spannen kort geding aan

Sociale en specifieke diensten

De aanbestedingen door gemeenten voor de jeugdhulp en de Wmo ondersteuning vallen onder het regime van sociale en specifieke diensten. Hiervoor geldt een drempelwaarde van € 750.000.  Als de opdracht de drempelwaarde van € 750.000 overschrijdt, moet de gemeente voortaan een aankondiging (eventueel met een vooraankondiging) van  de opdracht doen. Dat is nieuw. De aan- en afkondiging moet vanaf 1 juli digitaal.

Daarnaast gelden de bepalingen uit de aanbestedingswet, die eerder ook van kracht waren.

De vereisten voor de sociale en specifieke diensten staan in artikel 38 en 39 van de Aanbestedingswet 2012. Eenvoudig samengevat:

  • een verplichte aankondiging of vooraankondiging bij opdrachten met een waarde boven 750.000 euro
  • het beantwoorden van door ondernemers (zorgaanbieders) gestelde vragen over de aanbesteding
  • het opnemen van technische specificaties in het aanbestedingsdocument
  • het verplicht gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA); dit is een voorgeschreven standaardformulier van de EU voor de Eigen Verklaring
  • het opstellen van een proces-verbaal van de opdrachtverlening
  • het aankondigen van de gegunde opdracht

Bij aanbestedingen worden de zogeheten CPV codes gebruikt (dit is een classificatiesysteem voor o.a. diensten (lees: de zorg) leveringen (lees: producten) en werken (lees: bouw) voor overheidsopdrachten). Voor de jeugdhulp en Wmo ondersteuning kunnen verschillende codes gebruikt worden. Via de CPV-link ziet u een overzicht van de CPV codes voor de sociale en specifieke diensten (waaronder die gebruikt kunnen worden voor de zorg en maatschappelijke ondersteuning).   

In de Handreiking wordt de gewijzigde aanbestedingswet 2012 aangehaald als 'Aanbestedingswet 2016'. Voor alle duidelijkheid vermelden we hier dat de formele titel Aanbestedingswet 2012 is gehandhaafd. 

Voor de periode van 18 april (datum waarop de Europese richtlijn door Nederland geïmplementeerd had moeten zijn) en 1 juli 2016 (de datum dat Nederland de wijzigingen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd) is een reparatie in de wet gemaakt. Hierdoor mocht een aanbesteding vanaf 18 april 2016 al volgens het nieuwe regime van de sociale en specifieke diensten plaatsvinden. Vanaf 1 juli is dit regime verplicht.   In de praktijk zal de vertraagde implementatie van de Europese richtlijn dus geen gevolgen hebben gehad.