Nieuws

Pleidooi om jeugd met psychische problematiek toegang te geven tot de Wlz

11 april 2019

Laat de psychische problematiek meewegen in de beoordeling van de toegang tot de Wlz voor jongeren. Dit bepleitte Frank Bluiminck namens de VGN in het rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Centraal in dit gesprek stond de vraag of kinderen en jongeren ook op grond van psychische problematiek toegang moeten krijgen tot de Wlz. 

wlzvoormensenpsychishestoornis

Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de toegang tot de Wlz te regelen voor mensen met psychische problematiek. Het voorstel is om die mee te wegen in de beoordeling of er recht is op toegang tot de Wlz. In het wetsvoorstel is echter jeugd jonger dan 18 uitgesloten van deze mogelijkheid.

Op initiatief van Vera Bergkamp (D66) en Evert Jan Slootweg (CDA) was er op 8 april 2019 een rondetafelgesprek met deskundigen uit het veld over de vraag: is het wenselijk dat de wlz ook openstaat voor jeugd met psychische problematiek?

Namens de VGN sloot Frank Bluiminck aan bij dit gesprek. Hij lichtte de position paper van de VGN toe (zie bijlage). De VGN vindt dat de toegang ook voor jeugd onder de 18 jaar mogelijk moet zijn. In de gehandicaptensector gaat het vooral om jongeren met een verstandelijke beperking en autisme. Het is van belang dat er gekeken wordt naar het totaal van beperkingen. Toegang tot de Wlz is echter geen doel op zich. Het is een middel om de juiste zorg te organiseren. 

Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling. Die ontwikkeling wil de VGN volop ruimte geven en stimuleren waar dat kan. Elke stap vooruit, hoe klein of groot ook, is waardevol. Wanneer kinderen en jongeren behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding, dan komt die wat de VGN betreft in eerste instantie van de gemeente. Binnen de mogelijkheden die de Jeugdwet biedt. Als echt duidelijk is dat een kind of jongere zijn leven lang is aangewezen op 24 uurs zorg in de nabijheid, zou er sprake moeten zijn van een overgang naar de Wlz. 

Naast het openstellen van de Wlz voor jeugd met psychische problematiek is er nog een noodzakelijke stap te nemen. In het rondetafelgesprek kwam mede op basis van casuïstiek aan de orde hoe ingewikkeld (en soms onmogelijk) het is om passende zorg voor jongeren met een intensieve zorgvraag te regelen. Ouders willen stabiliteit in de organisatie van de zorg en willen niet te vaak geconfronteerd worden met herindicaties en bureaucratie. De VGN dringt er bij de gemeenten dan ook op aan om langjarige beschikkingen af te geven voor de jeugdhulp aan kinderen waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

De meeste andere deskundigen toonden zich tijdens het rondetafelgesprek voorstander van het openstellen van de Wlz voor jeugd met psychiatrische problematiek. Al werden er verschillende accenten gelegd. Bijvoorbeeld over de rust die ouders ervaren in de Wlz en de geringe mate waarin jeugdhulp aansluit op de vraag van jongeren. 

De Kamerleden nemen de informatie mee in de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel. Deze behandeling staat op dit moment nog niet gepland. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude