Nieuws

Tweede Kamer stemt in om ggz ook toegang te geven tot de Wet langdurige zorg

02 juli 2019

Op 2 juli heeft de volledige Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Deze wetswijziging regelt dat er ook toegang tot de Wlz mogelijk wordt op grond van een psychische stoornis. Dit is van toepassing voor mensen ouder dan 18 jaar. Om een zorgvuldige openstelling voor kinderen en jongeren te realiseren is een amendement ingediend. Dit amendement is kamerbreed aangenomen. De VGN is blij met deze ontwikkeling. 

Voor de VGN was het teleurstellend dat in het wetsvoorstel gekozen is voor de leeftijdsgrens van 18 jaar. Tijdens het rondetafelgesprek hierover hebben wij gepleit om de psychiatrische problematiek ook bij jeugd mee te wegen in de beoordeling van de toegang tot de Wlz. In de voorbereiding van het plenair debat hebben wij via een brief aan de Kamerleden (zie bijlage) hier weer aandacht voor gevraagd. 
In het debat werd door meerdere partijen aandacht gevraagd voor jeugd. De partijen D66, Groenlinks, CDA en VVD hebben een amendement ingediend om te werken aan een zorgvuldige openstelling voor jeugdigen. Er zijn een aantal voorwaarden opgenomen: 

  • In beeld hebben van de groep kinderen en jongeren met een psychische stoornis die in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. Het gaat dan ook om de omvang van de groep en zicht op de problematiek. Dit om te voorkomen dat jeugdigen onterecht naar het CIZ worden doorverwezen. 
  • De overheveling van de jeugdwet naar de Wlz moet voor alle betrokkenen uitvoerbaar zijn. Het gaat dan om het CIZ, gemeenten, Zorgkantoren en zorgaanbieders. 
  • De financiële consequenties moeten in kaart worden gebracht. Hierbij is het uitgangpunt budgettaire neutraliteit. 

De staatssecretaris heeft toegezegd om het onderzoek naar deze voorwaarden in de zomer uit te zetten. De rapportage hierover volgt dan in de zomer van 2020. Wanneer er een positief besluit komt dan is de verwachting dat de indicaties per 1 januari 2023 ingaan. Het jaar 2022 wordt dan benut voor de voorbereidingen. 

Tegelijk werd er door Kamerleden ook aandacht gevraagd voor de plicht die gemeenten hebben om passende jeugdhulp te bieden, op basis van langdurige beschikkingen. 

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Planning is om het wetsvoorstel in het najaar te behandelen, zodat de wet per 1 januari 2020 in kan gaan. Vanaf die datum kan het CIZ ook indicaties voor ggz-zorgprofielen afgeven. Deze indicaties gaan in per 1 januari 2021.  

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude