Nieuws

Herindicatie Wlz-indiceerbaren ivm verlenging overgangsrecht

06 juli 2015

De staatssecretaris heeft in zijn voortgangsrapportage HLZ aangekondigd dat het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren met een jaar wordt verlengd tot 1 januari 2017. Dit betekent dat cliënten uit deze groep hun huidige indicatie tot die datum behouden. Wel gaat de herbeoordeling van deze cliënten in de komende periode van start. Voor de kinderen die zorg op school nodig hebben wordt aanvullende zorg vóór 1 september geïndiceerd. De informatie over zorg op school is op 13 juli aangevuld.

wlz

Een eerste groep cliënten van zo’n 4.000 cliënten heeft in juni een brief gekregen over de herindicatie. Deze cliënten hadden 2 weken de tijd om gegevens aan te leveren. De herindicatie gaat wel door, maar er is meer tijd. Deze cliënten hebben afgelopen week een nieuwe brief gekregen (zie bijlagen). Zij worden binnen 4 weken ook telefonisch benaderd door het CIZ. Dan wordt besproken wanneer de herindicatie plaatsvindt en welke aanvullende gegevens mogelijk nodig zijn. Deze clienten krijgen een nieuw indicatiebesluit voor hun huidige indicatie met de einddatum 31 december 2016.

Herindicatie overige cliënten

De overige cliënten uit de groep Wlz indiceerbaren krijgen op korte termijn een brief waarin wordt aangegeven dat het overgangsrecht is uitgesteld tot 1 januari 2017 en dat zij dit jaar meer horen over de herindicatie. Deze groep wordt gefaseerd geherindiceerd. Ook deze clienten krijgen een nieuw indicatiebesluit voor hun huidige indicatie met de einddatum 31 december 2016.

Benodigde gegevens voor herindicatie

Het CIZ beoordeelt of de zorgvraag voldoet aan de criteria van de Wlz. Daarvoor zijn actuele (medische) gegevens nodig. Het CIZ kan vragen om nieuwe gegevens aan te leveren.

  • Bij (jongere) kinderen gaat dat om medische informatie waaruit blijkt hoe het kind zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld, en welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind voor de toekomst heeft.
  • Bij volwassenen kan het CIZ bijvoorbeeld gegevens opvragen over de precieze zorg die zij nu krijgen, hoe veel zorg dat is en hoe vaak die gegeven wordt.

Door de verlenging van het overgangsrecht is de periode van aanlevering van deze gegevens verlengd tot 4 weken.

Na de herindicatie wordt een indicatiebesluit afgegeven. Daarin staat of de cliënt een indicatie krijgt voor de Wet langdurige zorg. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Een definitieve indicatie voor de Wlz

Krijgt de client een definitieve indicatie voor de Wlz, dan gaat die indicatie in op 1 januari 2017. Hij blijft levenslang geldig. In de nieuwe indicatie staat welk zorgprofiel de cliënt heeft. Ook het zorgprofiel gaat op 1 januari 2017 in. Tot 1 januari 2017 blijft de huidige indicatie in functies en klassen geldig.

Past het nieuwe zorgprofiel beter bij de zorgvraag dan de huidige indicatie in functies en klassen? Dan is het mogelijk de indicatie met het zorgprofiel ook direct in laten gaan. In dat geval moet contact opgenomen worden met het CIZ.

Geen indicatie voor de Wlz?

Het is ook mogelijk dat de cliënt géén indicatie krijgt voor de Wlz. In dat geval is de cliënt vanaf 1 januari 2017 aangewezen op zorg van de zorgverzekeraar en/of ondersteuning van de gemeente. Ook dan blijft de huidige indicatie in functies en klassen geldig tot 1 januari 2017 en blijft de zorg tot die datum binnen de Wlz.

Aanvullende indicatie voor zorg op school

Cliënten die mogelijk zorg op school nodig hebben worden in de brief gevraagd een bij de brief gevoegd formulier in te vullen en terug te sturen. Het gaat om een groep van ruim 2000 leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, bij wie in de AWBZ onderwijsaftrek is toegepast. Deze leerlingen krijgen een nieuw indicatiebesluit waarin de onderwijsaftrek ongedaan is gemaakt. Dat betekent dat de huidige indicatie voor persoonlijke verzorging en in sommige gevallen ook voor verpleging met 1 klasse wordt opgehoogd.
Het gaat om:

  • leerlingen van 4 jaar tot 20 jaar;
  • met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke problemen, zoals spasticiteit. Het gaat om leerlingen met een grondslag VG in combinatie met of een grondslag lichamelijke beperking (LG) of een grondslag somatische aandoening of beperking;
  • die op 1 september 2015 een of meer dagdelen (weer) naar school gaan of in het schooljaar 2015/2016 instromen.

De extra zorg die nodig is tijdens het onderwijs wordt aanvullend geïndiceerd bovenop de al bestaande indicatie. Het CIZ heeft toegezegd dit voor 1 september 2015 af te geven. Deze aanvulling heeft geen invloed op de indicatie die onder het overgangsrecht valt.

Cliënten voor wie dat van toepassing is, maar die hierover geen bericht ontvangen van het CIZ, kunnen zelf contact opnemen met het CIZ  (088 - 789 10 00).

Veranderde zorgvraag

Als de zorgvraag verandert, kan er tijdens de overgangsperiode een nieuwe indicatie aangevraagd worden volgens de beleidsregels indicatie AWBZ 2014. Er wordt dan een indicatie afgegeven in functies en klassen tot 1 januari 2017.

In de bijlage vindt u voorbeelden van brieven die het CIZ afgelopen week naar cliënten heeft gestuurd die in juni een brief over de herindicatie hebben ontvangen (de eerste 4.000). Er is een brief voor cliënten die mogelijk naar school gaan en een brief voor clëinten bij wie dit niet het geval is.