Nieuws

i-Ambities van de VGN

09 juli 2018

De samenleving verandert razendsnel. We kunnen door middel van slimme technologie steeds meer zaken zelf regelen, onafhankelijk van tijd en plaats. Mensen willen dit ook als het gaat om hun gezondheid. Inspelen op deze omslag in de samenleving vraagt een omslag in de zorg en zorgprocessen. Mensen willen én nemen steeds meer de regie over hun eigen leven en gezondheid . De VGN onderschrijft deze ontwikkeling en ondersteunt haar leden bij het vormgeven van deze ontwikkeling voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Toegang tot gezondheidsinformatie en de mogelijkheid om deze gegevens te delen met de juiste persoon zijn belangrijke aspecten om regie te kunnen nemen en te voeren.

Afbeelding die past bij het artikel over technologie voor inclusie.

Op basis van een verkenning onder en met VGN leden rond digitale ondersteuning bij medicatieveiligheid en gegevensoverdracht heeft de VGN een aantal aanbevelingen geformuleerd, die in de tweede helft van 2018 worden uitgewerkt. Aanleiding voor de adviezen zijn ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond zeggenschap van cliënten over hun eigen gezondheidsgegevens en afspraken die zijn gemaakt in het Informatieberaad Zorg.

Welke aanbevelingen doen we?

  1. Zet het gesprek rondom de informatievraagstukken voort door middel van drie thematische netwerken. Met deze inhoudelijke themanetwerken beogen we kennis en praktijkervaringen uit te wisselen en verder te ontwikkelen. We denken aan een thematisch netwerk voor zorgprofessionals, een thematisch netwerk voor bestuurders en een thematisch netwerk voor cliënten en/of zijn/haar netwerk.
  2. Ontwikkel van handvatten die VGN leden kunnen inzetten om sturing te geven aan ICT ontwikkelingen. Daarbij gaat het herzien en actualiseren van het Pakket van Eisen (PvE) voor het ECD, zodat het meer dan de huidige versie een middel wordt om de ontwikkelagenda van softwareleveranciers te sturen. Een vervolgstap is om op basis van het geactualiseerde PvE een productvergelijking uit te voeren van de ECD’s op de markt. Deze productvergelijking geeft zorgaanbieders een handreiking om een weloverwogen afweging te maken bij keuzes voor hun ECD.
  3. Laat van een marktverkenning uitvoeren naar de verschillende applicaties voor elektronische toedieningsregistratie (eTDR). eTDR heeft de belofte in zich om het proces rondom medicatietoediening veel veiliger te maken en de administratieve lasten aanzienlijk te verlagen. Dat geeft de mogelijkheid om gerichter te kunnen sturen omdat de informatieketen van voorschrijven tot en met evaluatie wordt gesloten, zodat kwaliteit van de zorg verder kan worden verbeterd én inkoop en beheer van voorraadmedicijnen efficiënter kan worden uitgevoerd.
  4. Versterk standaardisatie in de gehandicaptenzorg. Niet coûte que coûte standaardiseren, maar daar standaardiseren waar het toegevoegde waarde heeft. En niet zelf standaarden ontwikkelen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande standaarden.
  5. Zet enkele pilots op rond het implementeren van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Door middel van een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) komen alle gegevens die er van een cliënt bij verschillende zorgaanbieders zijn vastgelegd beschikbaar voor de cliënt via één toepassing. De VGN verkent de mogelijkheden om samen met ActiZ en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport proefregio’s opzetten voor PGO’s.

Een uitgebreid verslag van de verkenning inclusief de aanbevelingen vindt u in bijgevoegde iAgenda voor de gehandicaptenzorg.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: