Nieuws

IGJ publiceert Toetsingskader e-health

22 november 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen. Daarbij maakt de IGJ gebruik van toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg.  Het nu gepubliceerde toetsingskader vormt het uitgangspunt voor het toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health verstaat de inspectie de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. De inspectie hanteert dit toetsingskader met ingang van september 2018.

Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Een toetsingskader groepeert de verschillende normen in een aantal onderwerpen of thema’s. Inspecteurs beoordelen deze onderwerpen tijdens een onderzoek.

Uitgangspunten voor het toetsingskader
IGJ hanteert als uitgangspunt dat de inzet van e-health een positieve ontwikkeling is, mits ingezet onder de juiste randvoorwaarden. e-Health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Tegelijkertijd brengt e-health grote veranderingen met zich mee die kunnen leiden tot nieuwe risico’s. IGJ benoemt drie soorten risico's die samenhangen met de inzet van e-health: technische risico’s, mensgebonden risico’s en organisatorische risico’s. 

Thema's in het toetsingskader
Het toetsingskader e-health is opgebouwd uit vijf onderwerpen of thema’s. Per thema is een aantal normen beschreven, die te maken hebben met de belangrijkste risico’s:

  1. Goed bestuur en verantwoord innoveren. Verantwoorde inzet van e-health vereist voldoende aandacht op verschillende niveaus in de organisatie.
  2. Invoering en gebruik van e-health-producten en -diensten. Het goed in kaart brengen van eisen en wensen van alle verschillende belanghebbenden voorkomt dat de gekozen oplossing niet voldoet.
  3. Patiëntparticipatie. Het is van belang dat aangeboden e-health toepassingen aansluiten bij de leefwereld van de patiënt.
  4. Samenwerken in het netwerk en elektronisch vastleggen en uitwisselen van gegevens. Hierbij horen heldere afspraken tussen zorgaanbieders onderling, maar ook van aanbieders met hun ICT-leverancier. Daarnaast gelden er wettelijke randvoorwaarden op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
  5. Informatiebeveiliging en continuïteit. Zorginstellingen worden steeds afhankelijker van ICT en de bedreigingen, zoals ransomware, nemen toe. Informatiebeveiliging moet daarom op orde zijn.

Meer informatie
De volledige tekst van het toetsingskader kunt u hier downloaden.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: