Nieuws

Informatieve websites over de decentralisaties

26 september 2014

Het aantal websites met informatie over de decentralisaties is groot. Op de website van de VGN vindt u informatie die is toegesneden op de gehandicaptenzorg, in dit artikel vindt u een overzicht van een aantal andere websites die informatie bevatten die relevant is voor uw voorbereiding op 1 januari 2015.

Over de transities

www.invoeringwmo.nl
Biedt informatie over de Wmo en de transitie naar de nieuwe Wmo in 2015 voor iedereen die op professionele wijze is betrokken bij de uitvoering van de Wmo en de transitie naar de nieuwe Wmo.

www.voordejeugd.nl
Deze website is van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, en de VNG. Bedoeld voor iedereen die professioneel betrokken is bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd. De website bevat onder meer handreikingen, factsheets en een toolkit communicatie.

www.hervorminglangdurigezorg.nl
Informeert cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten over de transitie van het zorgstelsel.

www.hoeverandertmijnzorg.nl
Website van VWS, bedoeld voor burgers die langdurige zorg ontvangen. De website geeft antwoord op vragen als: Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Over informatievoorziening in het nieuwe stelsel

www.istandaarden.nl
Portaal van Zorginstituut Nederland voor drie landelijk vastgestelde informatiestandaarden, AZR, iWmo en iWlz, voor de uitwisseling van cliëntgegevens in de keten van zorg en ondersteuning. De website bevat onder meer een Module uitstroom AWBZ, die aanbieders op basis van hun eigen gegevens inzicht geeft in welk zorgdomein cliënten vallen na de invoering van de Wlz en de decentralisatie in 2015. Met de module Uitstroom AWBZ weten zorgaanbieders waar hun cliënten ‘naartoe gaan’ en kunnen ze zich beter voorbereiden op de overheveling.

www.platform-izo.nl
Deze website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt nieuws en achtergrondinformatie over de informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO). Daarbij gaat het vooral om gegevensuitwisseling tussen organisaties in de keten en ondersteunende instrumenten bij het informeren van de klant.

Over ontwikkelingen in het gemeentelijk domein

www.kinggemeenten.nl
KING (Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten) richt zich op het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten aan hun burgers en bedrijven en wil gemeenten onder meer zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

www.visd.nl
Website van het Programma VISD bij de VNG/KING. Ondersteunt gemeenten bij de informatievoorziening in het sociaal domein en de decentralisaties van zorg, jeugd en werk.

www.waarstaatjegemeente.nl
Deze website geeft de prestaties weer per gemeente op verschillende maatschappelijke thema's, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaameid en lokale economie.

www.gemeentenvandetoekomst.nl
Webportaal van het Programma Gemeenten van de toekomst, waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten ondersteunt bij de decentralisaties in het sociaal domein.

Over ontwikkelingen in de langdurige zorg

www.invoorzorg.nl
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurige zorg. Begeleidt zorgorganisaties op de thema’s bedrijfsvoering, professionals, technologie en samenwerking. Website met tools, goede praktijkvoorbeelden en nieuws uit de langdurige zorg.

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga