Nieuws

Toekomstbeeld Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2020

20 oktober 2015

Het Toekomstbeeld IZO 2020 beschrijft een stip op de horizon voor de informatievoorziening op het gebied van zorg en ondersteuning. Informatievoorziening wordt daarin gezien als verbindende factor tussen cliënten, zorgverleners en instanties. Het document biedt een handvat voor discussies over informatievoorziening in het sociaal domein en de raakvlakken met de curatieve en langdurige zorg.

De komende jaren zal de invloed van technologie op ons leven alleen maar toenemen. ICT-innovaties vergemakkelijken niet alleen allerlei processen in het gewone dagelijks leven, maar ook in de zorg en het bijbehorende administratieve systeem. Dat geeft cliënten meer mogelijkheden om overzicht en regie te houden en kan zorgverleners veel administratief werk schelen.

Tegelijkertijd is en blijft zorg mensenwerk. En zullen er veel verschillende organisaties betrokken blijven bij de zorg. Dat brengt een reëel risico met zich mee dat iedereen zijn eigen technologieën ontwikkelt en mensen het overzicht juist kwijtraken.

Het Toekomstbeeld 2020 laat zien hoe modernisering van de gegevenshuishouding en kanalisering van digitale ontwikkelingen in een ‘informatielandschap’ bijdraagt aan eenvoud voor de klant en lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning. Het informatielandschap is een verzameling afspraken, middelen en ICT-voorzieningen die klanten, zorgaanbieders en instanties met elkaar verbindt. Binnen het gezamenlijke kader kan iedereen zijn eigen toepassingen ontwikkelen waardoor de ruimte voor innovatie in de praktijk gewaarborgd is. Het informatielandschap biedt daarmee mogelijkheden om toepassingen te creëren die recht doen aan de verschillende perspectieven – van klanten, zorgaanbieders en instanties – en die deze partijen tegelijkertijd verbinden en soepel laten communiceren.

Platform IZO
Het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) is begin 2012 gestart op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het platform heeft tot doel om inzicht en samenhang te bieden in trajecten op het terrein van informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. De voornaamste wettelijke domeinen zijn hierbij de AWBZ, de Wmo en de Zvw. In het platform zijn naast uitvoeringsorganisaties en zorgbrancheorganisaties ook de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit vertegenwoordigd.

Het Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt de lopende trajecten. Dit gebeurt vanuit een gedeeld toekomstbeeld. Indien nodig worden initiatieven genomen om de samenwerking en synergie in de keten te versterken, gericht op een betere dienstverlening aan de cliënt.

Meer informatie vindt u op de website van het Platform.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga