Nieuws

Werkagenda 'Administratie en informatievoorziening' Wmo en Jeugdwet opgesteld

07 juli 2015

De VNG en zes zorgbranches (in iZa-verband), waaronder de VGN, hebben samen met het ministerie van VWS een gezamenlijke werkagenda gemaakt. Deze agenda is gericht op de aanpak van knelpunten voor het vereenvoudigen van administratie en het inrichten van een effectieve informatievoorziening voor de taken uit de Wmo en de Jeugdwet.

wmo

Gemeenten en zorgaanbieders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de keten in de Wmo en de Jeugdwet. In de voorbereidingsjaren is met vereende krachten toegewerkt naar een invoeringsmoment van 1 januari 2015. Inmiddels ligt dat 5 maanden achter ons en is het voor gemeenten en zorgaanbieders duidelijk dat het geven van prioriteit aan continuïteit van zorg en ondersteuning er toe heeft geleid dat er in de vertaling van transitiedoelen naar operationele processen concessies zijn gedaan aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Deze liggen op het terrein van onder meer de zorginnovatie, contractuele inkoop, rechtmatigheid, administratieve procesgang en ondersteunende ICT.

Met VWS hebben de zes brancheorganisaties van zorgaanbieders (in iZA) en de gemeenten, verenigd in de VNG een werkagenda 'Administratie en informatievoorziening' opgesteld. De werkagenda is gebaseerd op knelpunten en oplossingsrichtingen afkomstig uit het veld en heeft betrekking op de periode 2015-2017. De effecten en knelpunten van de transitie zijn voor de betrokkenen (gemeenten en zorgaanbieders) aanleiding geweest om met het ministerie van VWS te komen tot een gezamenlijke werkagenda en aanpak voor de periode 2015-2017, gebaseerd op een geactualiseerde knelpuntenanalyse. In deze actualisatie heeft een nadere inventarisatie en analyse plaatsgevonden van de (bestaande) knelpunten. 

Agenda voor de korte en de middellange termijn

De werkagenda voor de korte termijn beoogt aanbieders en gemeenten in het veld de handvatten te geven om maatregelen te nemen voor de uitvoeringsjaren 2015 en 2016, waarbij de focus ligt op het door gemeenten en zorgaanbieders optimaal inregelen van het digitale gegevensverkeer, het voorkomen van rechtmatigheidsrisico's en het beperken van administratieve lasten. De werkagenda voor 2017 en verder richt zich op een meer fundamentele aanpak van de uitvoering en de samenwerking van de verschillende partijen in de uitvoering van zorg en ondersteuning aan de cliënt. Aanbieders van zorg met gemeenten, zorgverzekeraars, VWS en andere partijen gaan verkennen hoe de uitvoering in relatie tot de beoogde vernieuwing van zorg en ondersteuning verder kan worden vereenvoudigd. De werkagenda zal worden uitgevoerd door VNG en iZA. 

Behandeling in de Tweede Kamer

De werkagenda 2015-2017 is als bijlage aan de Tweede Kamer meegestuurd met de voortgangsrapportage HLZ. De Tweede Kamer zal de voortgangsrapportage bespreken tijdens een Algemeen Overleg na het zomerreces.

Project iZA

Project iZA - informatievoorziening Zorgaanbieders - werkt namens de brancheorganisaties van zorgaanbieders (ActiZ, VGN, GGZ Nederland, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland) aan een gezamenlijke regie van de ICT en de consequenties voor de administratieve organisatie als gevolg van de overheveling van zorgtaken. De focus van activiteiten van project iZA ligt op de problematiek en daarmee ook de oplossingen rond Wmo en Jeugdwet.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga