Nieuws

Voortgang gezamenlijke aanpak informatievoorziening

21 april 2015

Eind 2014 is project iZA gestart. Dit is een gezamenlijk initiatief van de zorgbranches om problemen in de informatievoorziening te adresseren die het gevolg zijn van de transities. In de afgelopen maanden zijn al goede resultaten behaald en er ligt een stevige agenda voor het vervolg

Project iZA
Project iZA - informatievoorziening Zorgaanbieders - werkt namens de brancheorganisaties van zorgaanbieders (ActiZ, VGN, GGZ Nederland, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland) aan een gezamenlijke regie van de ICT en de consequenties voor de administratieve organisatie als gevolg van de overheveling van zorgtaken. De focus van activiteiten van project iZA ligt op de problematiek en daarmee ook de oplossingen rond Wmo en Jeugdwet.

Naast het kernteam zorgaanbieders (waarin nu 37 aanbieders zitten) is er het kernteam voor softwareleveranciers, waarmee periodiek gesproken wordt over de stand van zaken van de ontwikkeling van de softwaresystemen en informatisering van de toekomst.

Werkagenda
Een inventarisatie onder de leden van het kernteam zorgaanbieders van project iZA heeft ertoe geleid dat een aantal onderwerpen hoog op de werkagenda is komen te staan. Met de ketenpartijen wordt gewerkt aan een oplossingsrichting.

A. Productcodes
Momenteel zijn er ongeveer 140.000 verschillende productcodes voor de WMO. In samenwerking met het ZIN wordt gewerkt aan vereenvoudiging en bekorting van productcodes van iWMO en iJW. Voor de kortere termijn, namelijk voorafgaand aan de eerstvolgende inkooprondes, wordt ontdubbeling voorzien en voor de langere termijn een verdere harmonisatie. Dit betekent een aanpassing van de verwijsindex, verwacht per 2016.

B. Monitoring van facturering en bevoorschotting
Project iZA bewaakt het proces van bevoorschotting, monitort het aantal afgekeurde facturen en zorgt met de aanbieders en verzekeraars voor een oplossing. Hierover wordt wekelijks afgestemd met ZN.

C. Coulance en vangnet rechtmatigheid 2015
Samen met de VNG is gewerkt aan een modeloplegger die een antwoord moet bieden op de problemen in verantwoording en rechtmatigheid in de WMO. Deze wordt naar verwachting op 22 april 2015 verstuurd. Project iZa heeft namens de branches de volgende punten een plaats gegeven in deze gezamenlijke oplegger:

  • Controle op instellingsniveau (i.p.v. op gemeenteniveau/afzonderlijke financiële stromen financiers);
  • De controle op rechtmatigheid beperkt zich tot het vaststellen van recht, hoogte en duur van de behandeling, begeleiding en ondersteuning;
  • Vaststelling van recht, hoogte en duur is ‘vormvrij’. De zorgtoewijzing (die ook met terugwerkende kracht zal moeten kunnen plaatsvinden) kan bijvoorbeeld ook blijken uit een e-mail van een gemeente of uit registratie zorgaanbieder. De zorgaanbieder bepaalt hoe hij zich zal verantwoorden.
  • Als gemeenten en aanbieders afspraken hebben gemaakt over een procedure over 2015 die voor beiden werken, dan gelden deze afspraken.
  • Als een aanbieder te maken heeft met onverenigbare eisen van verschillende financiers, bepaalt hij zelf een uniforme werkwijze waarmee hij zich verantwoordt in aansluiting op de controle op instellingsniveau.
  • Waar toetsbaarheid en controleerbaarheid op voorhand een issue zijn, zullen accountantscontroles dit achteraf slechts bevestigen en geen zekerheid toevoegen aan verantwoording door zorgaanbieders en gemeenten.
  • Van zorginstellingen en gemeenten kan niet gevraagd worden om met inzichten achteraf “in control” te zijn.
  • Overweeg accountantsbetrokkenheid op andere wijze vorm te geven. Voorbeeld: Het uitvoeren van specifieke werkzaamheden waarover feitelijk wordt gerapporteerd (zgn. COS 4400-opdracht).

D. Minimale bedrijfsregels
Project iZA onderzoekt een minimale set bedrijfsregels voor iJW en iWMO waarbij de bureaucratische omvang met grote regeldichtheid zoals onder de AWBZ (zogenaamde 'AWBZ-isering') voorkomen wordt. De nadruk ligt daarbij op het correct inrichten van de huidige berichten met de bijbehorende bedrijfsregels, dus duidelijkheid over synchronisatie, syntax, omgang van de berichtcontext, met als voorbeeld het laten vervallen van het Veegbesluit.

E. Veegbesluit
In samenwerking met ZIN heeft project-iZA duidelijkheid gecreëerd rondom het Veegbesluit voor iWMO en iJW.

F. Ketentesten WMO en Jeugd
Ketentesten met softwareleveranciers gaan ontwikkeld worden. iZA overlegt met de VNG de stappen om te komen tot ketentesten die aantonen of software van zorgaanbieders en gemeenten met berichtenverkeer en infrastructuur overweg kunnen. Tot dusver is dit proces van ketentesten in de ZVW met succes beproefd.

G. Gezamenlijke werkagenda
Project-iZA werkt aan een gezamenlijke werkagenda voor de gegevensuitwisseling in de keten van de zorgaanbieder voor de jaren 2015-2017. Voor de werkagenda is een grote groep experts geïnterviewd waaronder bestuurders van brancheorganisaties, gemeenten, Vektis, CAK, VNG, VWS en ZN. Deze werkagenda is intussen vastgesteld, momenteel worden werkgroepen opgericht om hieraan vervolg te geven.

H. Referentiegroepen Wmo/Jeugdwet en Wlz
Het initiatief voor de referentiegroepen komt van het ZIN. Verschillende partijen nemen deel aan de referentiegroepen waaronder CAK, NZa, CIZ, zorgkantoren en VWS. In de referentiegroepen zijn zorgaanbieders en project iZA vertegenwoordigd zodat zij onderdeel zijn van de nieuw in te voeren standaarden. In de referentiegroepen Wmo/Jeugdwet en Wlz worden inhoudelijke en procesafspraken gemaakt over verbetering van het berichtenverkeer per 1-1-2016. Op 1 juli 2015 wordt versie 1.1 van iWMO, iJW en iWLZ gepubliceerd.

I. Communicatie: regiobijeenkomsten
In maart en april 2015 zijn regiobijeenkomsten 'Aan de slag dagen' georganiseerd waarin gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk de stand van zaken van de decentralisatie met elkaar bespreken en de richting bespreken van een oplossing. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de TransitieBureaus Wmo en Jeugd, VNG, KING, project iZA en de brancheorganisaties van zorgaanbieders.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga