Nieuws

Motie over regeldruk aangenomen

20 oktober 2015

Een motie die Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) tijdens het Algemeen Overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september indienden over de aanpak van de toegenomen regeldruk, is vorige week aangenomen. De VGN ziet met tevredenheid dat de Tweede Kamer dit probleem opnieuw erkent, maar kijkt ook uit naar het gevolg: waar zal de reactie uit bestaan die de regering binnen drie maanden voorlegt aan de Kamer?

De VGN bepleit dat wordt afgezien van een vrijblijvende aanpak en dat er juist  afdwingbare afspraken worden gemaakt, onder andere over het gebruik van gestandaardiseerd berichtenverkeer in de Wmo en de Jeugdwet en gebruik van het door iZA, VNG en NBA overeengekomen controleprotocol.

Gemeenschappelijke werkagenda

Momenteel bereidt de VGN samen met andere branches en de VNG een programma voor om de gemeenschappelijke werkagenda ‘Administratie en Informatievoorziening WMo en Jeugdwet’ te realiseren. De werkagenda voor de korte termijn beoogt aanbieders en gemeenten in het veld handvatten te geven om maatregelen te nemen voor de uitvoeringsjaren 2015 en 2016, waarbij het accent ligt op het door gemeenten en zorgaanbieders optimaal inregelen van het digitale gegevensverkeer, het voorkomen van rechtmatigheidsrisico's en het beperken van administratieve lasten.

Toekomst vol samenwerking

De werkagenda voor 2017 en daarop volgende jaren richt zich op een meer fundamentele aanpak en samenwerking van de verschillende partijen in de uitvoering van zorg en ondersteuning aan de cliënt. Aanbieders van zorg zullen met gemeenten, zorgverzekeraars, VWS en andere partijen gaan verkennen hoe de uitvoering in relatie tot de beoogde vernieuwing van zorg en ondersteuning verder kan worden vereenvoudigd. De werkagenda, waarover we eerder publiceerden www.vgn.nl/artikel/22827, met als bijlage de complete werkagenda), zal worden uitgevoerd door de VNG en iZA.

Aangehouden moties

Tijdens de stemming van de ingediende moties zijn nog twee moties aangehouden die voor de gehandicaptenzorg relevant zijn. De eerste omvat een voorstel waarin het CIZ een definitief indicatiebesluit kan nemen of de cliënt wel of geen meerzorg nodig heeft. In de tweede staat het voorstel om de huidige manier van indiceren binnen de Wlz en de zorgprofielen te veranderen en de nieuwe werkwijze beter te laten aansluiten bij de diverse vormen van zorg, zowel thuis als in (kleinschalige) woonvormen. De VGN zal de behandeling van deze moties aandachtig blijven volgen en u hierover informeren.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven