Nieuws

Van Rijn: meer tijd voor zorg, minder regeldruk

17 juni 2016

'Geen verzorgende of verpleegkundige heeft voor zijn vak gekozen om zoveel mogelijk papieren en formulieren in te vullen.' Aldus staatssecretaris Van Rijn in zijn langverwachte brief over de regeldruk in de langdurige zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Een belangrijk doel achter de hervormingen in de langdurige zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg is nu juist het bieden van zorg en ondersteuning op maat aan mensen die dit nodig hebben. Aanbieders en zorgprofessionals ervaren echter vooral de lasten hiervan, de baten sneeuwen onder in de opeenstapeling van inkoop-, verantwoordings- en kwaliteitseisen en een gebrek aan standaardisering.

VWS heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen doorgevoerd om de regeldruk te beperken, waaronder een vereenvoudiging van het AZR-berichtenverkeer, het uniformeren van het inkoopkader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het verminderen van de wettelijke procedures rondom indicatiestelling in de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en de Jeugdwet." De resultaten van ERAI tonen echter aan dat de regeldruk nog verder omlaag kan en dat de regels niet alleen afkomstig zijn van overheid, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders, maar ook van aanbieders en brancheorganisaties zelf.

 

Gemeenschappelijke én sector specifieke aanpak
Om de ervaren regeldruk aan te pakken kiest de staatssecretaris voor een aanpak die zich kenmerkt door een aantal gemeenschappelijke elementen en een aantal sectorspecifieke elementen. De gemeenschappelijke elementen zijn:

  • Ervaringen ophalen van de werkvloer, middels het inventariseren van concrete knelpunten op de werkvloer.
  • Alle relevante partijen bij elkaar aan tafel, zodat misverstanden over rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden ter plekke uit de wereld worden geholpen.
  • Omgekeerde bewijslast. Regels zijn niet nodig tenzij de regelgever kan aantonen dat een regel noodzakelijk is. 
  • Borgen van resultaten. Door het maken van bestuurlijke afspraken.

Aanpak langdurige zorg
In de langdurige zorg vraagt de staatssecretaris zorgaanbieders om zelf een top tien op te stellen van regels die knellen in hun dagelijks werk en om hiervoor oplossingen aan te dragen. Knelpunten en oplossingen worden vervolgens uitgewerkt door een voor elke sector breed samengestelde werkgroep. Daarnaast werkt de staatssecretaris aan een AMvB waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor uniformering en standaardisering van inkoop- en verantwoordingsprocessen.

Aanpak sociaal domein
Voor de Wmo2015 en de Jeugdwet worden in samenwerking met het programma i-Sociaal Domein regeldruksessies georganiseerd en een onderzoek gestart naar mogelijkheden om inkoop-, kwaliteits-, facturatie- en verantwoordingseisen te verminderen. De staatssecretaris spreekt het vertrouwen uit dat gemeenten en zorgaanbieders de producten van het programma i-Sociaal Domein zullen verheffen tot veldnorm, om daarmee administratieve lasten verder te beperken. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert wil de staatssecretaris landelijke regels stellen.

Reactie VGN
Met deze brief ondersteunt de staatssecretaris de veelvuldig geuite oproep van zorgaanbieders om de lastendruk te verminderen middels het verminderen van inkoop-, kwaliteits-, facturatie- en verantwoordingseisen en het standaardiseren en uniformeren van administratieve processen. Hij geeft de veldpartijen het vertrouwen om dit gezamenlijk te regelen, en toont zich tegelijkertijd bereid om standaardiseren en uniformeren desnoods met landelijke regels af te dwingen. Daarmee geeft de staatssecretaris het signaal af dat hij serieus werk wil maken van minder administratie lasten en meer geld en aandacht naar de zorg.

Als bijlage bij dit artikel vindt u de brief 'Meer tijd voor zorg, minder regeldruk' en de eindevaluatie van het Experiment Regelarme instellingen.

Downloads

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga