Inkoopbeleid zorgkantoren 2025 gepubliceerd

De aanpassingen op het meerjarig inkoopbeleid van de zorgkantoren voor 2025 zijn op 31 mei gepubliceerd. Belangrijk voor deze aanpassingen is de juridische procedure die zorgaanbieders tegen de zorgkantoren hebben gevoerd tegen het richttariefpercentage en de wijze waarop dat tot stand is gekomen.

gezondheid

Nieuwe wijze berekening richttariefpercentage

Zorgkantoren hebben een meerjarig inkoopbeleid voor 2024 - 2026. De belangrijkste wijziging voor 2025 is de wijze, waarop de zorgkantoren het richttariefpercentage hebben berekend. Voor 2025 gaan de zorgkantoren dezelfde methode gebruiken als voor de herberekening van het richttariefpercentage voor 2024.

  • Het richttariefpercentage is gebaseerd op jaarrekeningen 2023, declaratiegegevens 2023 en NZa maximumtarieven 2023.
  • Op basis hiervan wordt voor het deel Wlz het kostenpercentage per zorgaanbieder bepaald ten opzichte van NZa max tarieven. Per sector moet ten minste 75% van de zorgaanbieders een neutraal of positief resultaat hebben zowel op basis van het aantal zorgaanbieders als op basis van het marktaandeel. 
  • De financieringsbaten en -lasten zijn in het model meegenomen.

Omdat de zorgkantoren de gegevens van 2023 gebruiken voor de berekening van het richttariefpercentage, wordt dit percentage, anders dan in voorgaande jaren, pas op 5 september bekendgemaakt. Zorgaanbieders kunnen hier apart vragen over stellen en eventueel bezwaar maken/een kort geding starten, na bekendmaking van dit richttariefpercentage.

Andere belangrijke wijzigingen voor 2025

Zorgaanbieders dienen mee te werken aan een gegevensuitvraag in het kader van de CSRD. CSRD is Europese wetgeving die organisaties verplichtingen oplegt met betrekking tot het rapporteren over duurzaamheid. Wat dit precies betekent voor zorgaanbieders wordt later (streven 30 juni) bekend gemaakt. Het uitgangspunt is dat dit zo min mogelijk administratieve lasten met zich meebrengt.

De extra middelen voor VG7 (€40 miljoen per jaar, opslag 2,1% op het richttariefpercentage) die voor 2023 en 2024 beschikbaar waren gesteld, komen te vervallen.

In de bijlage vindt u de meest relevante thema's uit de gezamenlijke visie en een overzicht van het beleid per zorgkantoor op de belangrijkste thema's.

Overzicht inkoop 2025

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Mark van IJzendoorn
Telefoonnummer
06-12547703
Mark

Deze pagina is een onderdeel van