Nieuws

Internetconsultatie voor Quotumwet gestart

22 januari 2014

In het Sociaal Akkoord 2013 kwamen de werkgevers en overheid overeen 125.000 extra banen te creëren in de jaren tot 2026 voor mensen met arbeidsbeperkingen. Als deze doelstelling niet wordt gehaald, wordt er een verplichte Quotumregeling van kracht. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld voor consultatie. U kunt tot 8 februari 2014 via internet inhoudelijk reageren op dit concept wetsvoorstel.

De publicatie van de concept-tekst via internet gebruikt het kabinet als aanvulling op de bestaande manier van consulteren in het wetgevingsproces. Hierdoor krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Op basis van de verzamelde reacties uit de internetconsultatie zal SZW het definitieve wetsvoorstel opstellen en aanbieden aan de Tweede Kamer.

Visie VGN
De VGN vindt dat het wetsvoorstel op een aantal punten moet worden aangepast.  Zo vindt de VGN dat ook gedetacheerde medewerkers moeten meetellen voor het quotum. Ook maken we ons zorgen over de berekeningswijze van het aantal gerealiseerde banen. Doordat uitgegaan wordt van daadwerkelijk verloonde uren, wordt het aanstellen van cliënten die door hun arbeidsbeperking maar voor een beperkt aantal uren kunnen werken onaantrekkelijk gemaakt. De VGN zal voor een volledige reactie gebruik maken van de internetconsultatieronde.

U kunt tot 8 februari op de Quotumwet reageren: Internetconsultatie voor de Quotumwet.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: