Nieuws

Internetconsultatie Wet BIG II

08 januari 2018

Het ministerie van VWS wil de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG II) op een aantal onderdelen aanpassen. Het concept wetsontwerp wordt nu ter consultatie voorgelegd, voordat het naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. Tot 18 februari staat de consultatie open voor reacties op dit concept wetsvoorstel.

Wet BIG logo

Twee verpleegkundige beroepen

Eén van de nieuwe elementen in de wet BIG is de opname van het beroep regieverpleegkundige. Dit betekent dat er straks twee verpleegkundige beroepen zijn opgenomen: de verpleegkundige (mbo niveau of NLQF 4) en de regieverpleegkundige (hbo niveau of NLQF 6). Ook het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige wordt herzien in de wet. Het is voor organisaties zaak om het onderscheid tussen de mbo- en hbo-verpleegkundigen verder vorm te geven. De VGN werkt momenteel aan voorbeeld functieprofielen die hiervoor benut kunnen worden.Opname orthopedagoog-generalist in wet BIG

In het conceptwetsvoorstel staat de opname van de orthopedagoog-generalist, dat daarmee een artikel 3 beroep wordt in de wet BIG. Aan de voorwaarden die hieraan gesteld worden is volgens VWS voldaan: de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist is gericht op de individuele gezondheidszorg en de orthopedagoog-generalist neemt een voldoende te onderscheiden positie binnen de individuele gezondheidszorg in. Voor zover orthopedagogen niet in de jeugdhulp werkzaam zijn, wordt er nu niet voorzien in borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met de beoogde invoering van het beroep in de wet BIG wordt deze tekortkoming opgeheven.

 

Uitbreiding herregistratie-eisen

Tevens beoogt men een uitbreiding van herregistratie-eisen met deskundigheidsbevorderende activiteiten. De VGN staat achter deskundigheidsbevordering aansluitend bij de leervraag van de professional en het belang van de cliënt. Het dient echter niet te leiden tot onnodig veel administratieve lasten.

 

Overige voorstellen

Het conceptwetsvoorstel omvat de modernisering van deskundigheidsgebieden van de apotheker, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en het beleggen van de adviestaak van het Zorginstituut Nederland (ZiN) in het kader van nieuwe beroepen wet BIG. De wetswijziging volgt op de conclusies en aanbevelingen van de tweede evaluatie van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (wet BIG) in 2013.

 

VGN zet in op gezamenlijke reactie

De inzet van de VGN is om samen met de andere brancheorganisaties in de zorg (BOZ) met een gezamenlijke reactie te komen op het ontwerp wetsvoorstel. Begin februari wordt deze ingediend en dan zal deze ook beschikbaar gesteld worden via de website van de VGN. Het staat iedereen uiteraard vrij om te reageren op deze internetconsultatie, maar het wordt op prijs gesteld als leden van de VGN afstemming zoeken met ons.

Deze pagina is een onderdeel van: