Nieuws

Inventarisatie onderhoudspunten Wlz-bekostiging

21 augustus 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start in september weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld, doet de NZa onderzoek. In overleg met de zorgbranches en ZN wordt bekeken of het knelpunt door de NZa kan worden opgelost en op welke wijze. Doel is het permanent verbeteren van de bekostiging. Hieronder valt de integrale bekostiging van de zorgzwaartepakketten (zzp’s), het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt).

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Dan vragen wij u die door middel van bijgevoegd signaleringsformulier aan ons te melden (per knelpunt een apart formulier).  U kunt de volledig ingevulde signaleringsformulieren voor 7 september retourneren aan hcosijnse@vgn.nl

De VGN bespreekt alle ingediende knelpunten met de NZa. Vervolgens beoordeelt de NZa samen met de brancheorganisaties, het Zorginstituut Nederland en het CIZ de signalen en gaat aan de slag om een oplossing te vinden. 

De afgelopen zzp-onderhoud cyclus, 2016-2017, hebben we samen met u verschillende knelpunten in de bekostiging van de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen identificeren en oplossen. Er is altijd ruimte voor verdere verbetering. Daarom gaan we weer van start met een nieuwe cyclus voor het zzp-onderhoud om zo het bekostigingssysteem verder te optimaliseren. 

Het zzp-onderhoud heeft betrekking op de zorg die op grond van de Wlz geleverd en daarmee bekostigd wordt. We richten ons in dit traject op het noodzakelijke onderhoud aan het bekostigingssysteem (ZZP's, VPT en MPT).

De jaarlijkse onderhoudscyclus start in september en kent de volgende stappen:

  • Stap 1: Inventarisatie van mogelijke onderhoudspunten
  • Stap 2: Opstellen van de onderhoudsagenda
  • Stap 3: Onderzoeksfase
  • Stap 4: Uitwerken resultaten
  • Stap 5: Vaststellen beleidsregels

De NZa faciliteert het onderhoudsproces. In maandelijkse overleggen met de VGN en de andere belangenpartijen wordt gewerkt aan de oplossingen van alle punten die op de onderhoudsagenda zijn gezet.

Deze pagina is een onderdeel van: