IPS voor mensen met een verstandelijke beperking, waarom niet?

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking willen een baan die bij hen past. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) goed werkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Een medewerker met een licht verstandelijke beperking
Een medewerker met een licht verstandelijke beperking

IPS kenmerkt zich onder meer door mensen snel te plaatsen in betaald werk en daar te trainen. En integreert de arbeidsbegeleiding met de begeleiding vanuit de zorg. Is IPS ook iets voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

IPS werkt

Die vraag heeft Movisie op verzoek van de VGN onderzocht.  Op basis van deskresearch, expertbijeenkomsten, interviews met sleutelpersonen en een verdiepend onderzoek bij het IPS-team van Cordaan heeft Movisie een onderbouw adviesrapport opgesteld. En het antwoord is: ja. Het hoofdadvies van Movisie is dan ook ‘ga door met IPS!' 

Intensievere begeleiding

IPS inzetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking kán, en het kan modelgetrouw uitgevoerd worden. Alleen vraagt dit om een intensievere begeleiding dan IPS voor mensen uit andere groepen:

 • De begeleiding van deelnemers vergt meer tijd: 
  De IPS-coach moet meer tijd nemen, bijvoorbeeld om dingen uit te leggen en om mee te werken op de werkplek. De IPS-coach moet ook snel bereikbaar zijn, zowel voor vragen van de deelnemer als van de betrokken werkgever.
 • De verbinding met het netwerk van deelnemers vergt meer tijd dan in de GGZ:
  Afstemming met de (woon)begeleiders en ondersteuners vraagt meer tijd omdat die op meerdere locaties werken dan in de GGZ, waar de meeste zorg in één team geconcentreerd is. En meer dan bij IPS voor mensen in de GGZ vergt een goede verstandhouding met naasten, zoals de ouders, aandacht en tijd. 

Vanwege dat intensievere karakter adviseert Movisie om als naam ‘IPS voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ te blijven hanteren bij het verder ontwikkelen van IPS door de VGN en lid-instellingen. 

Aanjager van een grotere verandering

Movisie adviseert om de ontwikkeling van IPS voor mensen een (licht) verstandelijke beperking stapsgewijs aan te pakken: 

 1.  Vertel ‘waarom’ IPS zo belangrijk is: nu nemen onacceptabel weinig mensen met een licht verstandelijke beperking deel aan de arbeidsmarkt. Voor een echte verandering is meer nodig. IPS voor mensen met een verstandelijke beperking kan van die verandering een veelbelovend en belangrijk onderdeel zijn. Als speerpunt kan het de grotere verandering aanjagen.
 2. Ondersteun enkele organisaties bij het implementeren en toepassen van IPS voor mensen met een beperking. Betrek voor training Kenniscentrum Phrenos. Start lobby’s richting onder andere ministeries en Zorgverzekeraars Nederland om bekostiging eenvoudiger en overzichtelijker te maken.
 3. Laat onafhankelijk toegepast implementatie- en evaluatieonderzoek doen en gebruik de uitkomsten voor het bepalen van vervolgstappen.
 4. Maak een pas op de plaats en bedenk samen met de deelnemende instellingen vervolgstappen. Betrek ook hierbij het Kenniscentrum Phrenos.

De VGN neemt de aanbevelingen uit dit onderzoek van harte over en gaat de komende tijd in gesprek met stakeholders om IPS (Individuele Plaatsing en Steun) mogelijk te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Onderzoeksrapport 

In het rapport ‘IPS voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Waarom niet?’ vind je de bevindingen van het verdiepend onderzoek op basis waarvan Movisie tot dit advies komt. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Simpel Switchen. Movisie beschrijft hierin de uitkomsten van hun deskresearch en zij werken onder meer uit hoe IPS-coaches van Cordaan werken aan de genoemde aandachtspunten, met name ‘tijd nemen en geduld hebben’, ‘snel bereikbaar zijn’, ‘het netwerk betrekken’ en ´vertrouwen kweken’. Het volledige onderzoek kun je hieronder downloaden 

Kenmerken IPS

IPS is een aanpak om mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van betaald werk. Kenmerkend is o.a.:

 1. Het streven naar gewone banen voor iedereen uit de doelgroep die betaald werk zoekt
 2. Het zo snel mogelijk starten met betaald werk en daarna met elkaar uitzoeken wat nodig is aan training en-of werkaanpassing
 3. Het geïntegreerd aanbieden van arbeidsbegeleiding en GGZ-hulp. De aanpak is bewezen effectief voor mensen die voor langere tijd cliënt zijn van een GGZ-instelling. De aanpak wordt steeds meer ook buiten de GGZ uitgeprobeerd en toegepast.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van

Werk

werk