Nieuws

Jaarverslagenanalyse 2014: gehandicaptenzorginstellingen tonen veerkracht

13 augustus 2015

Met het oog op het transitiejaar 2015 toonden de gehandicaptenzorginstellingen de veerkracht die nodig was om een soepele transitie mogelijk te maken. Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen over 2014, de jaarlijkse thermometer van de zorg door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. De Jaarverslagenanalyse 2014 - sectorrapport Gehandicaptenzorg is gebaseerd op de jaarcijfers van 152 organisaties in de Nederlandse gehandicaptenzorg.

In 2014 boekte de sector een gezamenlijk positief resultaat van € 171 miljoen, een stijging ten opzichte van 2013, toen het resultaat € 111 miljoen positief was. De onderzoekers laten weten dat organisaties in de gehandicaptenzorg het daarmee gemiddeld beter doen dan organisaties in andere sectoren van de zorg. “Door reorganisaties en het terugdringen van kosten is in financiële zin in 2014 beter gepresteerd dan in 2013. De gehandicaptensector hield rekening met mindere resultaten, met name vanwege de overheveling van de persoonlijke verzorging en dagbesteding naar de WMO. Kenmerkend is dat slechts 12 organisaties over 2014 een verlies rapporteerden, terwijl over 2013 nog 24 organisaties ‘rode cijfers’ presenteerden.”

Liquiditeit blijft aandachtspunt

Voor de sector als geheel stellen de onderzoekers vast dat er sprake is van een verbetering van de liquiditeit. “De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2013 met € 140 miljoen gestegen tot € 7,7 miljard. Toch geldt ook voor de gehandicaptenzorg dat de liquiditeit een punt van aandacht blijft, met name vanwege de terughoudendheid van banken om financieringen te verstrekken voor vastgoedprojecten.”

Geen bezuiniging op zorg

De bedrijfskosten stegen vorig jaar met € 81 miljoen, vooral door hogere personeelskosten (+ € 60 miljoen) als gevolg van een stijging van de sociale lasten met bijna 10 procent. Wat de inkoopuitgaven betreft valt volgens de onderzoekers op dat organisaties in de gehandicaptenzorg strak sturen op voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, die in 2014 met 4 procent daalden. “Er wordt echter niet bezuinigd op patiënt- en bewonersgebonden kosten, die stegen in 2014 met 3,3 procent. Het gaat onder andere om de uitgaven voor therapie, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Opmerkelijk is de stijging van algemene kosten met bijna 6 procent. Dit zijn met name uitgaven aan administratie en registratie, communicatie en algemeen beheer, zoals  accountants- en advieskosten.”

De VGN vult aan dat de stijging van de algemene kosten zijn te verklaren uit de toegenomen verwervingskosten van opdrachten vanuit gemeenten, investeringen in zorginnovatie, het sluiten van locaties en reorganisaties. Tegelijkertijd bereiden gehandicaptenzorginstellingen zich voor op de forse bezuiniging op de WLZ, die in 2017 wordt doorgevoerd.

Minder medewerkers

Uit de onderzoeksrapportage blijkt verder dat het aantal medewerkers in de sector in 2014 is gedaald met vier procent (2013 -2,3 procent). “Dat de salariskosten nagenoeg gelijk blijven, duidt mogelijk op een vergrijzing van het personeelsbestand. Dit werd al eerder gesignaleerd door de VGN. Tegenover minder vaste krachten staat een sterke groei van de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is met bijna 7 procent. Die stijging vloeit voort uit de voorbereiding van instellingen op de transitie en de begeleiding van de uitvoering daarvan.”

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: