Nieuws

Kamer wil dat staatssecretaris stappen zet voor persoonsvolgende bekostiging

10 november 2015

De begroting VWS 2016 is op 4 en 5 november 2015 besproken in de Tweede Kamer. Op 10 november heeft de stemming over de ingediende moties plaatsgevonden. In het debat is vooral ingegaan op de inhoud en knelpunten in de Wlz en Wmo en de verdere ontwikkeling van de wetten. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld voor de beschikbare budgetten 2016 Wlz. Wel is een amendement ingediend om meer middelen beschikbaar te stellen voor de Wmo. De begroting voor het onderdeel jeugd wordt apart besproken door de Kamer op 16 november.

Wlz

De VVD pleit voor stappen in de voorbereiding en invoering van de persoonsvolgende bekostiging (pvb) zodat cliënten echt de regie kunnen voeren. Er is een motie hierover aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief naast of voor zorg in natura nader uit te werken in een AMvB en deze voor de zomer 2016 naar de Kamer te sturen. De invoering van pvb moet volgens de VVD gelijk op gaan met kwaliteitsnormen voor de verpleeghuizen.

D66 en PvdA hebben gepleit voor uitgebreide en tijdige voorlichting voor de ouders van meervoudig of zwaar verstandelijk gehandicapt kinderen die 18 jaar worden, in verband met het regelen van juridische zaken en onduidelijkheden over de zorgcontinuïteit. Hiervoor is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht dit te faciliteren. Ook is aan de staatssecretaris om een brief gevraagd over hoe hij dit gaat uitvoeren.

D66 en de PvdA hebben hun zorgen geuit over het ontbreken van maatwerkprofielen ivm de herindicatie van kinderen uit de groep WLZ-indiceerbaren. Hierdoor is er veel onrust bij de ouders over wat zij kunnen verwachten in 2017. De motie om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de maatwerkprofielen, zodat hiervan tijdens de herindicatie gebruik kan worden gemaakt, is aangenomen.

CDA heeft schriftelijk vragen gesteld over de toegang tot de Wlz van cliënten die tijdelijk behoefte hebben aan beschermd wonen en die voorheen een VG4 profiel gekregen zouden hebben. Ook hebben zij vragen gesteld over de afname van het aantal afgegeven indicaties in 2015. De staatssecretaris heeft nog niet op deze vragen geantwoord. 

Tot slot is voor de Wlz een motie (SGP en GL) aangenomen met het verzoek aan de regering, met zorgkantoren te bezien hoe meer meerjarencontracten verstrekt kunnen worden, in het bijzonder aan zorgaanbieders die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan die de zorgkwaliteit vergroten, en de Kamer hierover voor de publicatie van de inkoopeisen voor 2017 te informeren.

Wmo

Om te voorkomen dat veel werknemers onnodig onzekerheid hebben over hun baan is op initiatief van de SGP en Groenlinks een motie aangenomen met het verzoek aan de regering, in overleg te treden met de sociale partners en de VNG over hoe langduriger financiering door gemeenten kan worden gestimuleerd, zodat zorgaanbieders gemakkelijker mensen in vaste dienst kunnen nemen en/of hun meerjarencontracten kunnen bieden.

Het CDA heeft een amendement ingediend om € 300 miljoen meer beschikbaar te stellen voor de Wmo. Hiervan is €200 miljoen bedoeld voor de Wmo in zijn algemeenheid en € 100 miljoen voor chronisch zieken en gehandicapten. Over dit amendement wordt in december gestemd.

Administratieve lasten

Om te ondersteunen dat zorgaanbieders uit de huidige toezichts- en regeldrukspiraal komen en onder constatering dat de administratieve door de hervormingen langdurige zorg zijn toegenomen, heeft de SGP een motie ingediend die is aangenomen. Hierin wordt actie van de kant van het kabinet gevraagd om samen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten de inkoop-, kwaliteits- en facturatie-eisen bij de inkoop in Wlz en sociaal domein zo veel mogelijk gelijk te trekken.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos