Nieuws

Kamerbrief voortgang onderwijs-zorg

13 november 2019

De ministers Hugo de Jonge en Arie Slob hebben een brief naar de kamer gestuurd om de kamerleden te informeren over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.

pen schrijft brief

Waar gaat de brief over?
Er is in november vorig jaar ook al een brief over de verbinding tussen onderwijs en zorg verstuurd. In die brief werd een breed pakket maatregelen aangekondigd. De brief die vorige week verstuurd is heeft specifieke aandacht over de verbinding tussen onderwijs en zorg voor kinderen met een EMB. De brief gaat over de bekostiging van zorg in onderwijstijd van EMB-kinderen op het speciaal onderwijs. Hij gaat ook over de mogelijkheden om een meer maatwerk te organiseren voor kinderen die (tijdelijk) minder intensief of niet naar school kunnen.
 
Wat stellen de ministers voor?
Er staan een aantal concrete maatregelen in de brief:
1.    Het ophogen van de EMB-regeling (meer kinderen kunnen gebruik maken van de regeling en het bedrag per kind wordt hoger). Naast het beschikbaar stellen van meer geld voor deze regeling worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd zodat daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden op de extra EMB-middelen.
2.    Zorgarrangeurs gaan scholen helpen met het regelen van zorg in onderwijstijd.
3.    Opzetten van een aantal pilots om collectieve financiering in de praktijk uit te proberen.
4.    Het verstrekken van informatie om meer bekendheid te geven aan alle maatwerkmogelijkheden die er al zijn.
5.    Overleg met de onderwijsinspectie om meer ruimte te vinden om af te kunnen wijken van onderwijstijd.
6.    Zoeken naar ruimte om de onderwijsmiddelen te flexibiliseren.
7.    Een meer zorgvuldige vrijstellingsprocedure. Uitgangspunt is dat de meeste kinderen leerbaar zijn en dat daarom zo min mogelijk kinderen een vrijstelling van onderwijs krijgen.
8.    Kennisuitwisseling stimuleren zodat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een onderwijsvrijstelling optimaal zijn.
9.    Versterking van de regionale samenwerking.
 
Wat vindt de VGN?
Ieder kind moet het recht hebben om te leren en te ontwikkelen. Toch krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op leren en ontwikkelen. VGN is blij dat er aandacht is om onderwijs, zorg en jeugdhulp voor kinderen en jongeren met een beperking beter op elkaar te laten aansluiten. Dit is in de praktijk soms heel lastig te organiseren. VGN ziet dat er ondanks de obstakels in wet- en regelgeving, financiering en belangen van partijen, er lokaal mooie voorbeelden zijn van hoe het voor kinderen en ouders wèl goed geregeld kan worden. Maar er is ook nog veel te doen om alle kinderen deze kans te geven. 
VGN hoopt dat bovenstaande maatregelen hier verder aan bijdragen. Vanuit VGN leveren we hier een actieve bijdrage aan. 

Meer informatie
In de bijlage van dit artikel is de onderwijs-zorg brief te vinden. De nieuwe factsheet gezondheidzorg in onderwijs is ook toegevoegd. Daarnaast zijn er twee onderzoeken van Berenschot en AEF toegevoegd. Het onderzoek van Berenschot gaat over de bekostiging, het onderzoek van AEF gaat over de verbinding tussen onderwijs en zorg voor kinderen met EMB.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: