Nieuws

Kwaliteitsrapport 2022 in de vorm van een voortgangsbericht is mogelijk in het overgangsjaar 2022-2023

18 januari 2023

Het vernieuwde kwaliteitskompas is per 1 januari van kracht, maar formeel moet het laatste kwaliteitsrapport over 2022 volgens het oude kwaliteitskader worden afgerond. Hoe gaan we het komend jaar hiermee om nu we in een overgangsfase zitten van het voormalige kwaliteitskader naar het kwaliteitskompaskompas? De stuurgroep KKGHZ geeft antwoord.

Nieuw jaar 2023 belangrijkste wijzigingen

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is eind september gepubliceerd en is in werking getreden vanaf 1 januari 2023. De cyclus van het vorige Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, eindigt officieel pas met het laatste kwaliteitsrapport over 2022. Dit rapport wordt pas 1 juni 2023 aangeleverd bij het Zorginstituut. Concreet betekent dit, dat aanbieders nog een kwaliteitsrapport volgens de eisen van het KKGHZ 2017-2022 moeten aanleveren, terwijl het nieuwe kompas inmiddels van kracht is. Veel aanbieders gaven de afgelopen periode aan, dat zij graag al aan de slag zouden willen met het kompas en het voortgangsbericht. In haar laatste stuurgroepvergadering van 2022, hebben de leden van de stuurgroep besproken, hoe zij hiermee om willen gaan. Daar is onderstaand besluit uitgekomen:

  • Ten eerste vindt de stuurgroep KKGHZ het van belang dat de cyclus van het huidige kwaliteitskader wordt afgerond zoals bedoeld.
  • Dat betekent dat van aanbieders verwacht wordt dat zij 1 juni 2023 over het verslagjaar 2022 nog een kwaliteitsrapport aanleveren bij het Zorginstituut, volgens de gebruikelijke uitvraag via de Vragenlijst Kerngegevens (2022) door Mediquest.
  • De stuurgroep heeft tegelijkertijd begrip voor de wens van sommige aanbieders om alvast te experimenteren met de nieuwe cyclus en bijbehorende instrumenten van bouwsteen 4 (inzicht in kwaliteit) volgens het kompas 2023-2028. Daarom geeft de stuurgroep ruimte aan de zorgaanbieders die dat willen, om het kwaliteitsrapport 2022 in de vorm van een voortgangsbericht over 2022 aan te leveren.
  • De stuurgroep benadrukt daarbij dat het (in uitzondering tot de afspraken in de nieuwe cyclus van het kompas) dan wel de bedoeling is dat een dergelijk kwaliteitsrapport in de vorm van een voortgangsbericht 2022, wel wordt aangeleverd bij ZiNL en openbaar wordt gepubliceerd op de eigen website.
  • Pas in 2024 wordt een eerste kwaliteitsbeeld volgens de nieuwe tweejaarlijkse cyclus in het kompas, aangeleverd over kalenderjaar 2023. Dit kwaliteitsbeeld zal twee jaar geldig zijn en in het tussenjaar (in 2025 over 2024) wordt een voortgangsbericht opgesteld. Dit voortgangsbericht hoeft niet te worden aangeleverd bij ZiNL. En zo verder.
  • Ten slotte staat het aanbieders vrij om, als zij dat liever willen, nog een laatste maal een regulier kwaliteitsrapport aan te leveren volgens het huidige kwaliteitskader.

De stuurgroep hoopt hiermee tegemoet te komen aan de wens van een deel van de aanbieders die alvast willen experimenteren met een voortgangsbericht, volgens het vernieuwde kwaliteitskompas. De stuurgroep is dan ook benieuwd naar de resultaten en de ervaringen van aanbieders die deze ruimte zullen benutten om aan de slag te gaan met een voortgangsbericht.

Aanbieders krijgen via de gebruikelijke route de uitvraag voor de aanlevering van de kerngegevens 2022, inclusief het kwaliteitsrapport, via het Zorginstituut en Mediquest opgestuurd.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: