Nieuws

Landelijk publieksnummer voor personen met verward gedrag

26 september 2018

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft de toezegging gekregen van staatssecretaris P. Blokhuis om werk te maken van een herkenbaar landelijk publieksnummer dat gekoppeld wordt aan regionale meldpunten. Het Schakelteam pleit al langer voor regionale advies- en meldpunten die 24/7 bereikbaar zijn en die iemand snel naar de juiste ondersteuning en zorg doorverwijzen. De staatssecretaris schrijft dit in zijn reactie op de slotrapportage van het Schakelteam.

Als je je zorgen maakt om iemand met verward gedrag (‘clienten', naasten, buren, familie èn professionals) moet de juiste instantie snel ingeschakeld worden. Nu komen er elke dag veel
meldingen bij 112 binnen die er niet thuis horen. Een regionaal meldpunt voor niet-acute kwesties moet dit ondervangen. Meerdere regio’s hebben de afgelopen periode zo’n meldpunt opgezet. Een landelijk publieksnummer moet in de toekomst hiernaar toe leiden. 

 

Financiering eenvoudiger 

Een andere belangrijke aanbeveling die het Schakelteam doet, is om de financiering van zorg
en ondersteuning uit één pot te laten komen. Mensen met verward gedrag hebben vaak
meerdere problemen, waarvan de verantwoordelijk bij verschillende partijen ligt. Die partijen
hebben echter allemaal eigen voorwaarden en financieringsstromen. Dit belemmert snelle hulp.
Soms wordt hulp gefinancierd uit de Wmo, een deel uit de Wlz of uit de Zvw. Er gaat vaak veel tijd verloren om uit te zoeken wie uit welk budget iets moet betalen. Dat moet anders. “Hulpverleners moeten geen boekhouders zijn en eindeloos vergaderen over hoe iets gefinancierd wordt. Zij moeten van hogerhand ruimte krijgen om te doen wat menselijk gezien nodig is”, vindt schakelteam-voorzitter Onno Hoes.

Voortvarendheid bij gemeenten
Uit een monitor bij alle gemeenten blijkt dat twee derde verwacht per 1 oktober het grootste
deel van een goedwerkende aanpak voor deze kwetsbare groep mensen gereed te hebben.
Er wordt beter samengewerkt. Duidelijk is ook dat er op steeds meer plekken goede initiatieven ontstaan. Zo hebben alle regio’s speciale beoordelingslocaties en er wordt steeds vaker passend vervoer ingezet. Of de aanpak goed werkt, moet de komende jaren blijken. Er is immers een cultuuromslag nodig. Het Schakelteam realiseert zich ook dat gemeenten niet alleen tijd nodig hebben om verdergaande stappen te zetten, maar dat zij ook moeite hebben om sommige zaken op de rit te krijgen. Om bijvoorbeeld zorgmijders in beeld te krijgen, zelf projecten te financieren en passende (beveiligde) zorg te leveren. Het Schakelteam vindt dat gemeenten hierin nog ondersteund
moeten worden.

Continuïteit
Uit aangedragen casuïstiek blijkt dat instanties en hulpverleners - hoe goed bedoeld ook -
een cliënt vaak te snel loslaten. Terwijl continuïteit van ondersteuning essentieel is. Mensen
met een verslaving worden weggestuurd bij de opvang omdat ze onder invloed zijn. Mensen
met agressieproblemen mogen om die reden niet meer naar een GGZ-behandelaar. Het gedrag
dat ertoe leidt dat je behoefte hebt aan bepaalde zorg, heeft vaak tot uitsluiting tot gevolg. Er zijn teveel exclusieregels. Het gaat bij mensen met multiproblematiek vaak om hulp bij verschillende aspecten, zoals schuldhulpverlening en wonen. Daarnaast maken verschillende incidenten met mensen die een mogelijk risico voor zichzelf en/of de maatschappij zijn duidelijk dat de informatie-uitwisseling in de zorg- en veiligheidsketen beter kan. De GGZ, het OM en de politie moeten hierover goede afspraken maken.

Manifest
Het Schakelteam heeft begin september het manifest #oogvoorelkaar gepresenteerd, waarin
een moreel appèl wordt gedaan op alle Nederlanders om meer aandacht voor elkaar te hebben.
Het Schakelteam hoopt dat mensen zich bewust zijn van het feit instanties het niet alleen kunnen. Dit laat onverlet dat er goede zorg moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Meer oog hebben voor elkaar geldt óók voor iedereen die binnen de zorg- en veiligheidsketen werkt Onno Hoes: “We weten dat het nog jaren zal duren voordat de mensen waarom het draait, echt iets merken van een verbeterde aanpak. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen - dus ook de professionals in de hele keten - een bijdrage wil leveren aan een humane en veilige samenleving”.

De slotrapportage en de onderliggende rapporten treft u via deze link aan: https://we.tl/t-poSIwP5SZS

Het manifest is te lezen op www.manifestoogvoorelkaar.nl


Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: