Nieuws

Maatwerk in wonen – woonwensen onderzocht

18 maart 2020

Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem. Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Volksgezondheid (VWS). Zeker honderdduizend mensen hebben niet de woningaanpassingen, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.

Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking: een panelonderzoek onder 5000 mensen met een beperking, literatuuronderzoek en focusgroepen. Acht procent van de mensen met een beperking laat weten geen woningaanpassingen of professionele hulp te krijgen, terwijl ze aangeven dat wel nodig te hebben. Veel mensen met een beperking vinden dat ze te duur wonen en dat ze te weinig sociale contacten hebben in de buurt.

Het onderzoek wijst verder uit dat jongeren met een beperking moeite hebben om de stap te zetten naar zelfstandiger wonen. Van de jongvolwassenen (15 tot 30 jaar) in het onderzoek is 12% niet tevreden, omdat ze zelfstandiger willen wonen. Gebrek aan energie en tijd maakt dat 12% van hen niet eens aan zoeken toekomt. Verder is er een gebrek aan plaatsen voor zelfstandig wonen met aanpassing, begeleiding of zorg, vooral voor jongeren met meerdere beperkingen en matige of ernstige belemmeringen.

Een hoofdconclusie van het onderzoek is dat woonbehoeften en woonwensen van mensen met een beperking heel divers zijn. Ze zijn niet alleen afhankelijk van de ondersteuning die ze nodig hebben, maar ook van de vraag of iemand samen wil wonen met anderen die een vergelijkbare beperking hebben. Daarom moet in het beleid maatwerk centraal staan. De minister van BZK stelt dat vooral gemeenten aan zet zijn om voldoende passend woonaanbod te realiseren en dat het Rijk de gemeenten ondersteunt via de Taskforce Wonen en Zorg. De opdracht voor de Taskforce Wonen en Zorg richt echter met name op ouderen. De VGN heeft er samen met Ieder(in) op aangedrongen dat de minister die opdracht uitbreidt naar alle leeftijdsgroepen met een beperking.

Het onderzoek treft u als bijlage aan, evenals de brief van de minister hierover aan de Tweede Kamer.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur