Nieuws

Meer tijd voor overheveling schoonmaak van Wmo naar Wlz

26 oktober 2016

In overleg met alle betrokken partijen heeft het ministerie van VWS besloten dat er meer tijd komt op de overheveling van schoonmaak voor Wlz cliënten met MPT of overbruggingszorg vanuit de Wmo naar de Wlz zorgvuldig te laten verlopen. Gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders krijgen hiervoor tot uiterlijk 1 april 2017 de tijd.

schoonmaak sprays

Zorgvuldige overdracht

Zoals eerder aangekondigd is op aandringen van VGN en Actiz op 18 oktober jl. overleg gevoerd met de zorgkantoren, VNG en VWS over het korte tijdspad voor de overheveling van schoonmaak voor cliënten met een MPT die nu schoonmaak vanuit de Wmo ontvangen. Gemeenten hebben rond half november zicht op de cliënten om wie het gaat. Daarna is deze informatie pas beschikbaar voor zorgkantoren en vervolgens voor zorgaanbieders en wordt ook duidelijk om hoeveel cliënten het in de gehandicaptensector gaat. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen is afgesproken dat de overheveling pas kan plaatsvinden als de continuïteit van schoonmaak in de Wlz is gegarandeerd. Daarom is er uitloop mogelijk tot 1 april 2017. De gemeenten zullen voor deze uitloop worden gecompenseerd. De VGN is blij dat deze ruimte wordt geboden, zodat er meer tijd is om schoonmaak goed te regelen.

Uitwerking en informatievoorziening

ZN is bezig met het uitwerken van de processen rond de overdracht. Daarbij wordt ook de informatievoorziening aan cliënten en zorgaanbieders meegenomen. Dit betreft ook de MPT cliënten die nu geen gebruik maken van schoonmaak, maar wel aanspraak hierop krijgen vanuit de Wlz. De VGN wordt hier bij betrokken. Zodra er meer bekend is over het vervolg en de informatievoorziening wordt dit gemeld op de website.