Schoonmaak in de Wlz: vragen en antwoorden

Naar aanleiding van het aanvullende inkoopbeleid over schoonmaak voor MPT cliënten dat de zorgkantoren hebben gepubliceerd, hebben Actiz en VGN vragen gesteld aan ZN over de uitwerking van het beleid. ZN heeft hier voorlopige antwoorden op gegeven. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de informatievoorziening aan cliënten en de overheveling van schoonmaak vanuit de Wmo. Hierover vindt op 18 oktober overleg plaats tussen ZN, VNG, VWS en de branches. Vooral de continuïteit van schoonmaak voor cliënten die dit nu van uit de Wmo krijgen is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast moeten ook goede afspraken gemaakt worden over de uitwerking voor cliënten die nu (nog) geen schoonmaak ontvangen met een realistische verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieders.

schoonmaak sprays

Vragen over uitwerking inkoopbeleid

In de bijlage staan de vragen die bij het lezen van het inkoopbeleid naar voren zijn gekomen bij leden en bureau. Ze betreffen de informatievoorziening, de relatie met het toetsingskader, de relatie met PGB en om welke cliëntengroep het precies gaat. De antwoorden die ZN heeft gegeven zijn onder voorbehoud van de vaststelling van het Voorschrift Zorgtoewijzing. De VGN vindt dat er nog veel onduidelijkheid overblijft, vooral in de informatievoorziening en de relatie met het toetsingskader.

Informatievoorziening

De zorgkantoren laten op 18 oktober weten hoe zij de informatievoorziening aan cliënten vorm geven. Ook gemeenten hebben een informatieplicht aan Wlz-cliënten die nu schoonmaak in de Wmo krijgen. Gemeenten weten echter niet welke cliënten dit betreft. Daarom is afgesproken dat gemeenten via het CAK een lijst met cliënten die schoonmaak krijgen kunnen aanleveren aan het CIZ. Deze lijst wordt gecheckt op Wlz indicatie. Op basis hiervan worden cliënten door de gemeenten geïnformeerd over de overheveling naar de Wlz. Helaas is deze informatie vanaf half november beschikbaar bij gemeenten en kunnen zij daarna pas starten met informeren. De afspraken die gemeenten hierover gemaakt hebben, kunt u hier vinden. De VGN en Actiz maken zich grote zorgen over de zorgvuldige overheveling van schoonmaak voor deze cliënten. Afstemming in de informatievoorziening is dan ook het hoofdonderwerp van het gesprek op 18 oktober.

De VGN zal haar leden na 18 oktober informeren over de uitkomsten van het overleg. VGN leden, die aanvullende  vragen over de uitwerking van het inkoopbeleid hebben, kunnen deze mailen naar broos@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van