Nieuws

Meldplicht aangepast bij minder ernstig geweld tussen cliënten

24 augustus 2017

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet moeten zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen alle gevallen van geweld in de zorgrelatie melden aan respectievelijk de IGZ, de Inspectie Jeugdzorg of de Inspectie VenJ. Dit geldt in een intramurale setting ook voor geweld tussen cliënten. Onlangs zijn de beleidsregels ‘Meldplicht geweld tussen cliënten’ gepubliceerd (bijlage) waarin de meldplicht bij minder ernstig geweld tussen cliënten is aangepast. Zorgaanbieders zijn niet meer verplicht om in dergelijke gevallen afzonderlijk melding te doen bij de inspecties.

De beleidsregels hebben betrekking op de situaties waarin er sprake is van lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten die gedurende ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven. De beleidsregels hebben géén betrekking op lichamelijk en/of geestelijk geweld dat wordt gepleegd door een hulpverlener aan een cliënt. Deze beleidsregels zijn ook niet van toepassing op seksueel geweld tussen de hulverlener en de cliënt, dan wel tussen cliënten onderling. In de situaties waarin de beleidsregels niet gelden, moet er ook in geval van minder ernstig geweld, onverwijld worden gemeld aan de inspecties.

 Inhoud beleidsregels:

  • Situaties waarin sprake is van ‘minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld’ hoeven niet meer afzonderlijk te worden gemeld bij de inspecties.

  • De verantwoordelijkheid voor het afwegen of er sprake is van ‘minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld’ ligt bij aanbieders. Bij twijfel adviseren de inspecties te melden. Er dient in ieder geval in de volgende situaties afzonderlijk gemeld te worden:

  1. Wanneer een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener en/of:

  2. Wanneer er sprake is van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

  • Situaties van minder ernstig geweld moeten wel door aanbieders zelf geregistreerd worden. Gebeurtenissen dienen jaarlijks te worden geanalyseerd en waar nodig moeten er verbetermaatregelen worden getroffen. In de beleidsregels wordt omschreven aan welke elementen de analyse moet voldoen.

  • Aanbieders moeten het totaalcijfer van minder zware gevallen van geweld tussen cliënten opnemen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

  • Vanaf 1 juni 2019 moeten aanbieders, steeds per 1 juni, het jaaroverzicht beschikbaar hebben voor de inspecties.

  • Bij het niet naleven van de beleidsregels kunnen bestuursrechtelijke maatregelen volgen, zoals een waarschuwing of een bestuurlijke boete. 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig