Nieuws

Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector

07 maart 2023

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen, umc’s, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisatie in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

Gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren. Hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg het gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan: ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ opgesteld. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor ieder van de thema’s en afspraken uit GDDZ. Op 1 maart is het uitvoeringsplan aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en I&W.

Investeringsbudget

Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.

Alert op toename administratieve lasten

De zorgpartijen wijzen de verschillende ministeries er tevens op dat verantwoording op het gebied van verduurzaming grote druk op de sector legt. Verschillende ministeries werken afzonderlijk van elkaar aan wetgeving rondom energiebesparing. De zorgpartijen roepen de ministeries dan ook op om afspraken over harmonisering wetgeving na te komen. Tevens vragen de zorgbranches het ministerie van VWS de regie te nemen en te komen tot één aanpak voor de energietransitie, waarbij zorgaanbieders transparant verantwoording afleggen over de voortgang met enkelvoudige administratie die aansluit op de portefeuilleroutekaart-aanpak

Op 9 maart 2023 debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van de zorg.

brief ministerie VWS verduurzamen zorg

brief ministeries verduurzaming zorg

Deze pagina is een onderdeel van: