Nieuws

Minister informeert Kamer ‘overheveling geneeskundige zorg naar de Zvw’

28 mei 2019

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins (VWS) dat de zorg door de AVG aan thuiswonende cliënten (zonder Wlz-indicatie) per 2020 overgeheveld wordt naar de Zvw. De ‘Tijdelijke Subsidieregeling extramurale behandeling (TSR)’ zal per 2021 worden beëindigd. In dit artikel informeren we u over de inhoud en het verdere verloop.   

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

Reeds vanaf 2015 is de VGN betrokken bij de overheveling van de ‘extramurale behandeling VG’ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Inmiddels is de naam gewijzigd: we spreken over ’Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’ met vaak als werktitel ‘Aanvullende geneeskundige zorg (AGZ)'. In december 2018 informeerden we u over de stand van zaken, naar aanleiding van een werkconferentie van de VGN met een aantal leden en professionals uit de beroepsverenigingen. Deze overheveling gaat nu gefaseerd plaatsvinden.

Gedeeltelijke overheveling per 2020

De minister gaat de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) per 2020 overhevelen vanuit de Tijdelijke Subsidieregeling (TSR) naar de Zvw. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer dd. 27 mei ‘Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’. Dit houdt in dat de SO en de AVG vanaf 1 januari 2020 zelfstandig de door hen op grond van de Zvw geleverde zorg mogen declareren. Daar waar een gedragswetenschapper op verzoek van de SO of AVG wordt ingezet bij diagnostiek en beeldvorming, zal per 2020 geen CIZ-indicatie meer nodig zijn. Ook voor de inzet van de GZ-psycholoog op verzoek van de huisarts of medisch specialist bij diagnostiek en beeldvorming ten behoeve van behandelprogramma NAH is in 2020 geen CIZ-indicatie meer nodig. Wel blijft de gedragswetenschapper declareren via de subsidieregeling. Voor alle overige geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen blijft de subsidieregeling ook bestaan. Momenteel geeft het CIZ indicaties af voor patiënten die een behoefte hebben aan zorg vanuit de subsidieregeling en dat blijft ook in 2020 nog zo. De zorg door de gedragswetenschapper wordt nog niet overgeheveld, want er is voor verzekeraars nog te veel onduidelijkheid over de afbakening met de GGZ en de Wmo.
De VGN heeft ingestemd met deze wijziging, maar wel aandacht gevraagd voor de zorginkoop en voor het belang van multidisciplinair werken en voor de inzet van de gedragskundige daarbij. De VGN had er juist op aangedrongen dat ook de zorg van de gedragskundige per 2020 zou worden overgeheveld, gelijk met die van de AVG en SO, maar dat gaat dus niet door.

Volledige overheveling

Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het CIZ heeft vanaf dat moment geen rol meer in de indicatiestelling. Ook de subsidieregeling (TSR) zal per 2021 komen te vervallen. De (acht) prestaties uit de TSR moeten eerst ‘klaar gemaakt’ worden voor de Zvw in de vorm van nieuwe zorgprogramma’s. In de hierboven genoemde werkconferentie van de VGN is besproken hoe we dat ‘klaar maken’ vormgeven in multidisciplinaire programma’s. De inschatting werd breed gedeeld dat we hiervoor de jaren 2019, 2020 en 2021 nodig zullen hebben. Op 26 juni organiseert de VGN een tweede werkconferentie. Leden die op 18 december niet aanwezig waren en die substantieel te maken hebben met deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, nodigen we ook uit. U kunt zich opgeven bij Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Consequenties van de overheveling van de AVG naar de Zvw
We attenderen op twee belangrijke consequenties: de inkoop en het eigen risico.
Inkoop: Tot nu toe kon alle zorg door de AVG gedeclareerd worden bij het zorgkantoor, vanuit de subsidieregeling. Vanaf 2020 moet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars, die dus in de komende maanden deze zorg zullen gaan inkopen. De vraag is dus nu nog ‘wie, waar, welke zorg inkoopt en ‘verkoopt’. Over dat inkoopproces hebben de betrokken partijen (waaronder de VGN) binnenkort nader overleg met ZN.
Eigen risico: de overgehevelde zorg gaat wel onder het eigen risico vallen. Over de nadelen daarvan is bij de voorbereiding veel gesproken. Het betreft namelijk vaak kwetsbare cliënten die vanwege de kosten van het eigen risico mogelijk zorg gaan mijden. De minister schrijft hierover: ‘bij vergelijkbare zorgvormen, zoals het eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatiezorg en de zintuiglijk gehandicaptenzorg geldt ook het eigen risico’.

Over de verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte. De brief van de minister voegen we als bijlage aan dit artikel toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: