Nieuws

Nationale Woonagenda en Meerjarenagenda Beschermd Wonen gepubliceerd

30 mei 2018

Minister Ollongren heeft de ‘Nationale Woonagenda’ gepubliceerd, medeondertekend door o.a. Aedes en de Woonbond. Drie thema’s staan centraal: versnellen van de woningbouw, beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Tevens publiceerde staatssecretaris Blokhuis de ‘Meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang’: afspraken over samenwerking aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie, nl. de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. 

Bij de totstandkoming van de Nationale Woonagenda is de VGN niet betrokken. In het Bestuurlijk Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken hebben we wel samen met Ieder(in) aangegeven dat kwetsbare burgers en mensen met beperkingen een nadrukkelijke plek in de woonagenda behoren te hebben. Een aparte paragraaf is er niet gekomen; wel wordt genoemd (pagina 10 en 11) dat er maatregelen dienen te worden getroffen om doorstroming uit het beschermd wonen en uit de maatschappelijke opvang te bevorderen. “Partijen dragen zorg voor de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking”. Daarbij wordt ook gerefereerd aan het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Samen met Ieder(in) vinden we het een magere invulling van de woonagenda voor onze doelgroepen. We zijn hierover nog steeds met minister Ollongren (BZK) en met minister de Jonge (VWS) in gesprek.

Voor de Meerjarenagenda Beschermd Wonen is de basis de toekomstvisie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de commissie Dannenberg. De commissie stelt daarin nadrukkelijk de behoefte van de mensen om wie het gaat centraal, bijvoorbeeld door opvang zoveel mogelijk in de eigen sociale omgeving aan te bieden. Op verschillende plekken wordt daar al hard aan gewerkt, maar alle partijen zien dat het gezamenlijk oppakken van de thema’s uit de agenda nodig is om het proces te versnellen. De mensen om wie het gaat zijn niet in één hokje te plaatsen. Ze hebben vaak psychische klachten, verslavingsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Ook spelen schulden, dakloosheid en werkloosheid vaak een rol en kunnen de problemen enorm variëren in verschillende periodes van iemands leven. Daar zijn de hulpverlening en zorg niet altijd op berekend en de verschillende financieringsstromen niet altijd op ingericht. Met de meerjarenagenda denken partijen bij de oplossingen eerst aan de behoeften van de persoon en daarna pas uit welk domein dit moet gebeuren.
De VGN werkt de laatste tijd steeds meer samen met de Federatie Opvang en met de RIBW-alliantie. Ook hier hebben we afstemmingsoverleg gehad over o.a. de invulling van deze meerjarenagenda. Voor een commentaar van de Federatie Opvang verwijzen we naar hun site.

De woonagenda met de begeleidende brief van minister Ollongren en de meerjarenagenda beschermd wonen, voegen we als bijlagen toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur