Nieuws

Nieuwe beleidsregels WTZi

08 oktober 2009

Zorgaanbieders van gehandicaptenzorg hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) een toelating nodig om AWBZ-verzekerde zorg te mogen leveren. De minister van VWS kan beleidsregels maken, waaraan de aanvraag getoetst wordt en ook kan hij voorschriften verbinden aan de toelating. De 'oude' beleidsregels van 24 april 2008 zijn vervangen door nieuwe beleidsregels, die de Staatscourant op 28 september jl. publiceerde (bijlage).

Aanleiding voor de nieuwe regels was:

  • Afschaffing van het bouwregime
  • Opheffing van de beperking van SGLVG-verblijfplaatsen
  • Versterking van de rol van de cliëntenraad
  • Behoud van vermogen

Sectoroverstijgende beleidsregels in paragraaf 2

De nieuwe beleidsregels zijn op dezelfde manier opgebouwd als de vorige regels uit 2008. Eerst komen de sectoroverstijgende beleidsregels aan bod in paragraaf 2. Deze regels gelden bij aanvragen binnen alle sectoren. Voor de gehandicaptenzorg gaat dit om de aanvraag voor toelating van AWBZ-verblijf of om de aanvraag voor een kinderdagcentrum.

Sectorspecifieke beleidsregels in paragraaf 7
Daarna volgen de sectorspecifieke regels in paragraaf 7 voor de gehandicaptenzorg. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen (7.1) beleidsregels alleen ter toetsing van een toelatingsaanvraag en (7.2) beleidsregels ter toetsing van een toelatingsaanvraag én op basis dat ook achteraf voorschriften aan de toelating kunnen worden verbonden. Daarmee geven de beleidsregels ook een kader, waarmee de zorgaanbieder rekening moet houden.

Inhoud
Momenteel bestuderen we de beleidsregels, zoals de rol van de cliëntenraad. We informeren u hierover als dit nodig is. De wijzigingen zijn voor een deel al bekend en in de beleidsregels verwerkt. Zoals het bouwregime dat voor de Care per 1 januari 2009 is afgeschaft. Het uitvoeringsbesluit van de WTZi is hiervoor al aangepast. De beleidsregels van 24 april 2008, die betrekking hadden op de toelatingsaanvragen met bouw, zijn nu vervallen.

Uitspraak van de Raad van State
De uitspraak van de Raad van State van 19 november 2008 heeft er toe geleid dat de voorschriften over de vermogensklem, die de minister aan de toelating had verbonden, geen stand konden houden. De minister heeft hiervoor spoedwetgeving aangekondigd, maar deze is nog niet bekend. De WTZi kent nu in artikel 18 kort gezegd de bepaling van een meldplicht voor de instelling bij het College sanering als een gebouw of terrein niet meer gebruikt wordt voor de zorg.

Beperking voor SGLVG-verblijfplaatsen opgeheven
De beperking voor de Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG) verblijfsplaatsen is opgeheven per 1 juli 2009; dit was inmiddels ook al bekend. De beperkingen voor de bekende andere doelgroepen zijn gebleven. Het gaat om de Multifunctionele Centra (MFC), de achtervangfunctie voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen (LVGj) en om de klinische SGLVG behandelplaatsen. 

Heeft u vragen over toelatingen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw T. (Tineke) Donga, tdonga@vgn.org of 030-27 39 624. Voor vragen over bouw kunt u terecht bij de heer F. (Frits) Mul, fmul@vgn.nl of 030-27 39 681

Deze pagina is een onderdeel van: