Nieuws

Nieuwsbrief uitvoering AWBZ juli 2012

16 augustus 2012

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) informeert zorgkantoren en zorgbranches vanaf juli 2012 via een Nieuwsmail Uitvoering AWBZ over wat er zoal speelt in en rond de AWBZ. In de nieuwsbrief worden verbanden gelegd met zaken die niet direct tot het werkterrein van het CVZ behoren, maar bijvoorbeeld tot dat van de NZa, of het CIZ. De nieuwsbrief vormt een aanvulling op de bestaande circulaires en brieven en zal een aantal malen per jaar verschijnen. Op dit moment spelen de volgende onderwerpen.

Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ)
Op 1 juni jl. heeft de Ministerraad besloten om het wetsvoorstel UAZ voor onbepaalde tijd aan te houden. Het wetsvoorstel wordt niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit houdt in dat de AWBZ in 2013 net als nu door de zorgkantoren wordt uitgevoerd. Momenteel is de concessieverlening (aanwijzing van de zorgkantoren) voor 2013 in voorbereiding.

Bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ
De Staatssecretaris van VWS heeft besloten om de huidige systematiek van de bevoorschotting van AWBZ-zorgaanbieders in 2013 niet te wijzigen. De CVZ-circulaire AWBZ 11/01 blijft daarom van kracht. Dit betekent dat de zorgkantoren tot nader bericht niet kunnen overstappen van betalen vooraf (bevoorschotten) naar betalen achteraf (declareren).

Zorgverlening door ZZP’ers
In 2013 worden de mogelijkheden voor de contractering van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) verruimd. De NZa zal de hiervoor beschikbare ruimte van € 20 mln. verdelen over de zorgkantoorregio’s. Binnenkort volgt meer informatie over de uitvoering.

Meerzorg (extreme zorgzwaarte)
Met ingang van 1 januari 2012 is meerzorg geregeld in de Regeling zorgaanspraken AWBZ , artikel 1a, lid 2. Dit artikel bepaalt dat een verzekerde aanspraak heeft op meer zorg dan waarop de verzekerde op grond van het geïndiceerde zorgzwaartepakket aanspraak maakt, als de zorgverzekeraar oordeelt dat er meer zorg nodig is. Daarbij moet de behoefte aan meerzorg bestaan uit:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non invasieve beademing, klinische intensieve behandeling, niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie óf
  • de verzekerde met een indicatie voor een bepaald zorgzwaartepakketten heeft behoefte aan zorg die minimaal 25% hoger is dan in de zorg die in dat zorgzwaartepakket is opgenomen. Deze pakketten betreffen een aantal pakketten uit de sector GHZ. Het was de bedoeling dat deze meerzorg ook voor bepaalde zorgzwaartepakketten uit de sectoren V&V en GGZ geregeld zou zijn voor 2013. Inmiddels is gebleken dat dit niet doorgaat.

In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ heeft de Nza de deelprestaties van de meerzorgpakketten voor het jaar 2013 vastgesteld. De beleidsregel bevat de beschrijvingen van deelprestaties en tarieven die van toepassing zijn.

Overheveling Geriatrische revalidatiezorg
In 2012 is zorgzwaartepakket VV9 gesplitst in een ZZP VV9a (geriatrische revalidatiezorg) en een ZZPVV 9b (herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging). Per 1 januari 2013 wordt de geriatrische revalidatiezorg ZZP VV9a overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. In de AWBZ is na 1 januari 2013 alleen nog sprake van ZZP VV9b. Dit blijft ook de naamgeving in de AZR-codetabel.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: