Nieuws

Nog veel zorgen in de Kamer over Jeugdhulp

08 juli 2016

Op 30 juni 2016 vond het AO Jeugdhulp in de Kamer plaats. Gisteren was het VAO. Net als in de vorige debatten ging het veel over de administratieve lasten. Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod zoals de ‘Wlz-indiceerbaren’ en het onderzoek van de commissie De Winter. 

Gezin in handen

De administratieve lasten in de jeugdhulp kwamen in korte tijd twee keer ter sprake in de Kamer; tijdens het AO Jeugd en op 6 juli 2016 het AO Regeldruk Care. Tijdens het VAO Jeugd zijn twee moties aangenomen specifiek gericht op het verminderen van de lastendruk in de jeugdhulp. Een motie sluit aan bij de gemaakte afspraken tijdens het AO Regeldruk. In de aangenomen motie van de Kamerleden Van der Burg en Ypma wordt de regering gevraagd om samen met de VNG de jeugdregio’s te stimuleren om in te kopen op basis van outcome.  

Wlz-indiceerbaren 

Afgelopen maand heeft het CIZ de herbeoordelingen van de groep Wlz-indiceerbaren afgerond. Van deze groep krijgt 74% toegang tot de Wlz. Van de 26% die geen toegang krijgt, is het grootste gedeelte jonger dan 18 jaar. In aanloop naar het AO heeft de VGN de Kamerleden voor dit punt benaderd. Het is belangrijk dat er een goede overdracht is van kinderen van wie de zorg naar de gemeenten gaat, zodat de continuïteit van zorg geborgd is. Daarnaast hebben we (wederom) aandacht gevraagd voor het onderzoek naar het afwegingskader voor kinderen. Staatssecretaris van Rijn heeft in het AO  beloofd om voor het VAO een brief te sturen naar de Tweede Kamer over de Wlz-indiceerbaren. In de bijlage treft u deze brief aan. De belangrijkste punten uit deze brief: 

  1. Het overgangsrecht voor cliënten die geen toegang krijgen tot de Wlz wordt verlengd met een half jaar tot 1 juli 2017. Dit is met name om een goede overdracht naar gemeente of zorgverzekeraar te kunnen regelen. Hierover gaat van Rijn nog over in overleg met betrokken partijen. Voor u heeft dit betekenis voor de inkoop van de jeugdhulp voor deze kinderen in 2017. Hoe dit vorm krijgt is op dit moment nog niet bekend. We houden u hiervan op de hoogte.
  2. De vangnetregeling voor cliënten die toegang krijgen per 1/1/17 in de Wlz wordt verlengd van twee naar drie jaar. De kern is dat cliënten voor de periode 2017-2019 hun zorg kunnen behouden. De cliënt heeft gedurende deze periode aanspraak op het zorgpakket dat hij had op basis van de extramurale indicatie in 2016.
  3. Cliënten die binnen een jaar na het beëindigen van het overgangsrecht (1/7/17) 18 jaar worden en dan naar verwachting wel voldoen aan de toegangscriteria kunnen in de Wlz blijven. Dit betreft enkele tientallen clienten, met name de jongeren die vanaf hun 18e een profiel VG 3 geïndiceerd krijgen.
  4. Het onderzoek naar een apart afwegingskader voor kinderen start binnenkort. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. 

 

Commissie De Winter

Tijdens het AO Jeugdhulp kwam ook het onderzoek van de Commissie de Winter naar geweld in de jeugdzorg ter sprake. Het kabinet werkt nog aan de officiële reactie op het vooronderzoek van de Commissie De Winter. Vooral Vera Bergkamp van D66 drong er bij de staatssecretaris op aan de aanbeveling van de Commissie de Winter over de reikwijdte van het onderzoek over te nemen en de doelgroep te verbreden. In het VAO beloofde van Rijn direct na het reces met een reactie op het vooronderzoek te komen.

In de bijlage bij dit artikel vindt u de brief van de jeugdbranches als inbreng voor het debat.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: