Nieuws

Notitie rechtmatigheid en coronamaatregelen in het sociaal domein

Rijk en VNG hebben in de corona-werkgroep rechtmatigheid een notitie opgesteld waarin geschetst wordt hoe de corona-afspraken de rechtmatigheid in relatie tot de financiën van een gemeente beïnvloeden. Deze notitie is ook relevant voor zorgaanbieders omdat het de maatregelen schetst die gemeenten kunnen nemen om de rechtmatigheid te herstellen, maatregelen die zorgaanbieders raken. De BGZJ, waaronder de VGN, hadden graag gezien dat de consequenties van de verschillende oplossingsmaatregelen in beeld zouden zijn gebracht, waaronder de administratieve lasten. Deze duidelijkheid dient alsnog te komen.

handen houden verschillende geldbriefjes vast

Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening (deels) anders dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van werd uitgegaan. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden. Door de coronacrisis vinden er bijvoorbeeld betalingen plaats door gemeenten aan zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waartegenover geen prestaties staan. Of compensatie van meerkosten die vallen buiten het raamwerk van bestaande overeenkomsten.

Oplossingsrichtingen in notitie

Maatregelen om de rechtmatigheid te herstellen zijn mogelijk. Deze worden genoemd in de notitie die de werkgroep rechtmatigheid heeft opgesteld:  

  • wijziging van de overeenkomst
  • subsidiebeschikking
  • finale afrekening

De VNG geeft aan dat maatregelen vragen om een bestuurlijke weging met het oog op de daaraan verbonden administratieve lasten. De BZGJ vindt het teleurstellend dat de consequenties van de verschillende oplossingsrichtingen niet direct in beeld zijn gebracht, waaronder die administratieve lasten. Dat had kunnen leiden tot een vollediger beeld waarop een goede bestuurlijke afweging gemaakt kan worden.

Update notitie

De BGZJ is sinds afgelopen week deelnemer aan deze werkgroep rechtmatigheid. Wat de BGZJ betreft worden de consequenties van de verschillende maatregelen in een volgende geüpdatet notitie van de werkgroep toegelicht zodat het duidelijk wordt welke oplossingsrichting met de minste administratieve belasting tot realisatie van hetzelfde doel (rechtmatig handelen) leidt. Daarbij is het ook van belang dat op basis van deze toelichting een uniforme werkwijze ontstaat zodat de administratieve lasten voor gemeenten én aanbieders geminimaliseerd worden.

Deze pagina is een onderdeel van: