Nieuws

Landelijke afspraak tot compensatie voor omzetderving Sociaal Domein is gestopt

03 juli 2020

Ondanks continue lobbypogingen hebben we niet kunnen voorkomen dat Rijk en VNG de landelijke corona-afspraken tot compensatie van omzetderving in het Sociaal Domein per 1 juli beëindigden. Hiermee vervalt de generieke oproep van Rijk en VNG aan gemeenten om hun aanbieders voor 100% door te betalen bij zorguitval. Onze concrete argumentatie dat corona(maatregelen) ertoe leiden dat de jeugdhulp en Wmo in een aantal gevallen ná 1 juli nog niet vergelijkbaar zullen zijn met die van vóór de coronacrisis, waardoor nog steeds omzetderving zal optreden, hebben Rijk en VNG helaas niet kunnen overtuigen.

Om toch maatwerkafspraken te kunnen maken over compensatie voor omzetderving als gevolg van corona(maatregelen), is het essentieel dat aanbieders hierover zo spoedig mogelijk in contact treden met de betreffende gemeente(n). Het budget jeugdhulp en Wmo dat gemeenten van het Rijk ontvangen is tijdens de corona-crisis gelijk gebleven. Zij hebben dan ook financiële mogelijkheden tot maatwerk-afspraken.
We zullen vanuit de VGN blijven aandringen dat gemeenten dat maatwerk treffen als dat nodig is.

Aanpassing contract bij maatwerk

Bij maatwerkafspraken rondom compensatie van omzetderving zullen contractaanpassingen nodig zijn. Ter ondersteuning daarvan hebben branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein deze week een model addendum gepubliceerd om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te vullen/te wijzigen.

Compensatie van meerkosten wel tot eind 2020

Vorige week is bekend geworden dat  de landelijke afspraak over compensatie van meerkosten door corona wel geldt tot 31 december 2020. Gemeenten krijgen daarvoor van het Rijk een vergoeding, buiten de reguliere jeugdhulp- en Wmo-budgetten om. Aanpassingen in dagbestedingslocaties of extra inzet van medewerkers doordat de groepen cliënten op dagbesteding kleiner zijn, kunnen via die regeling voor vergoeding in aanmerking komen.  

Landelijke oproep doelgroepenvervoer 

Alleen voor het doelgroepenvervoer geldt nog een landelijke oproep vanuit VNG en VWS. Deze partijen roepen gemeenten op om te overleggen met de vervoerders in hun regio om voor de periode tot 1 september op basis van lokaal maatwerk afspraken te maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. In veel gevallen zullen zorgaanbieders relevante gesprekspartner zijn bij die overleggen. 


 

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: