Compensatie voor omzetderving en mogelijkheid alternatieve invulling dagbesteding stopt 1 augustus

De NZa heeft afgelopen vrijdag de Wlz-beleidsregel “corona” gewijzigd voor de maand juli. Conform het eerdere besluit van VWS is de compensatie voor omzetderving tussen 1 en 31 juli beperkt tot intramurale zorg en extramurale prestaties dagbesteding, inclusief vervoer. Vanaf 1 augustus stopt de generieke compensatie voor omzetderving én de mogelijkheid om alternatief ingevulde dagbesteding door te declareren. Wel werkt de NZa aan een maatwerkregeling per 1 augustus.

Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.
Dagbesteding op woonlocatie, Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra. Fotografie door Martine Sprangers.

In fase 2 (de periode van 1 juli tot en met 31 juli) geldt de compensatie voor omzetderving voor de gehandicaptenzorg voor:

  • intramurale zorgprestaties (ZZP- en VPT-prestaties) en
  • extramurale dagbesteding, inclusief vervoer. De codes voor extramurale prestaties dagbesteding zijn expliciet opgenomen in bijlage 2 bij de beleidsregel.

In fase 1 (de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020), gold de compensatie voor omzetderving voor ook alle MPT-prestaties.

Compensatie van omzetderving
Vanaf 1 augustus stopt de generieke compensatie voor omzetderving. Op dit moment werkt de NZa aan een maatwerkregeling die van toepassing wordt per 1 augustus. Die maatwerkregeling moet zorgkantoren de mogelijkheid bieden om voor uitzonderlijke situaties tot uiterlijk 31 december 2020 maatwerkafspraken te maken met individuele zorgaanbieders.

Inzet VGN maatwerkregeling
Per 1 augustus stopt ook de mogelijkheid om alternatief ingevulde dagbesteding door te declareren. De VGN heeft de afgelopen weken fors ingezet om ook na 1 augustus de mogelijkheid te behouden dat dagbesteding op de woongroep plaatsvindt of alternatief ingevuld wordt. Immers, gezien de corona-maatregelen is het niet altijd mogelijk om dagbesteding op reguliere wijze te hervatten. Onze inzet heeft geleid tot enige vertraging in het publiceren van de gewijzigde beleidsregel voor de fase 2. Het heeft nog niet geleid tot de gewenste aanpassing daarin. Daarom richten we ons nu op de maatwerkregeling. We beogen daarin onder andere vast te leggen dat anders ingevulde dagbesteding mogelijk blijft als hervatten van reguliere dagbesteding, ondanks duidelijke inspanning van aanbieders, niet voor alle cliënten haalbaar blijkt door corona-uitbraken of -maatregelen. VWS heeft echter aan de Kamer gemeld dat het bij de maatwerkregeling gaat om uitzonderlijke situaties. Het is nog onzeker of het Rijk dit als uitzonderlijke situatie erkent.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van