Nieuws

NZa positief over Kwaliteitskader Gehandicaptensector in de zorginkoop

19 november 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met een verkennend onderzoek vastgesteld hoe zorgkantoren kwaliteitszorg bij de inkoop van zorg invullen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De NZa is positief over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, dat door de zorgkantoren wordt gezien als belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector op een hoger plan te brengen. Ook de IGJ beoordeelt de kwaliteit van zorg in de gehandicaptensector positief.

Complimenten

De VGN stelt tevreden vast dat het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vruchten begint af te werpen. Dat is vooral te danken aan het vertrouwen van alle betrokken partijen en het geloof dat dit kader de juiste richting geeft om te werken aan de best mogelijke kwaliteit van zorg voor cliënten.   

Continu verbeteren

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is door de sector zelf ontwikkeld. De nadruk ligt op leren van elkaar (en de cliënten) en de opzet van een continu verbeterproces. Zorgaanbieders maken jaarlijks een kwaliteitsrapport dat als basis dient voor het gesprek met de zorgkantoren. Die maken gebruik van het kwaliteitskader in de kwaliteitsdialoog en betrekken het bij het zorginkoopproces, blijkt uit het NZa-onderzoek. De zorgkantoren zien het kwaliteitsrapport vooral als een vliegwiel om een verbeterproces in gang te zetten en niet alleen als een verantwoordingsdocument. Gesprekken gaan nu meer over de inhoud van de zorg en niet alleen over geld. Ook de IGJ en Kansplus zijn positief over de opzet van het nieuwe kader. 

Koploper

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg loopt door deze beoordeling voorop in de beantwoording van de roep van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om een vernieuwde visie op de wijze van verantwoorden in de zorgsector. Daarnaast sluit het kader naadloos aan bij de recent gelanceerde nieuwe visie op kwaliteit van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hierin staan samen leren en verbeteren en het gesprek hierover tussen alle betrokkenen centraal. 

Bevestiging

De waardering die spreekt uit het verkennende onderzoek van de NZa bevestigt de oproep van de RVS om de huidige verantwoordingspraktijk op de schop te nemen. In het rapport Blijk van vertrouwen-Anders verantwoorden voor goede zorg van de RVS, wordt gepleit voor de inzet van andere verantwoordingsinstrumenten, zoals teamreflectie, visitatie en het benutten van feedback van externe partijen als toezichthouders.

Doorontwikkeling 

Volgens de NZa staat de sector in de komende jaren vooral voor de uitdaging om verbeteringen daadwerkelijk op te pakken. Bij voorkeur met een grotere invloed van de cliëntenraden in het totale leer- en verbeterproces. Daar is de sector al volop mee bezig. Op basis van nieuwe ervaringen en inzichten wordt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg doorontwikkeld en intensief gedeeld met alle betrokkenen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: