Nieuws

NZa vereenvoudigt processen en wijzigt tariefsoort in 2018

31 mei 2017

De VGN vindt dat zorgprofessionals zo veel mogelijk tijd moeten kunnen besteden aan het direct verlenen van zorg aan de cliënt. Hiervoor dienen ondersteunende processen efficiënt te worden ingericht. Geldende wet- en regelgeving, alsmede interne procedures en richtlijnen moeten dienend zijn aan het zorgproces en de zorgverleners. Administratieve lasten moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en waar mogelijk worden beperkt.

De VGN doet daarom al geruime tijd een oproep aan partijen (waaronder de NZa en zorgkantoren) om hier werk van te maken. Inmiddels vinden we steun bij VWS. De VGN is verheugd te constateren dat de NZa de handschoen heeft opgepakt door nu enkele concrete voorstellen te lanceren om de administratieve lasten te verlagen. Dit voorstel heeft gehoor gevonden bij VWS. In de bijlagen (brief van de NZa en de brief van de Staatssecretaris aan de Kamer) leest u meer details van de wijziging en de gevolgen voor aanbieders.
 
Eén van de mogelijkheden voor administratieve verlichting vindt de NZa in een structurele wijziging van het budget- & nacalculatie proces langdurige zorg. Voor de bekostiging en kostenbeheersing in de Wlz is het niet langer nodig dat de NZa de tussen zorgaanbieder en zorgkantoor afgesproken prijs voor elke prestatie en het volume daarvan uitvraagt. Daarnaast zijn per 1 januari 2018 de volledige integrale tarieven Wlz van kracht. De NZa kan dan een aanzienlijke stap maken in het verlagen van de administratieve lasten voor het veld.

De NZa Directie Regulering is voornemens om de wijzigingen per 1 januari 2018 door te voeren. Het is een belangrijke eerste stap in het veranderingstraject voor de langdurige zorg waarbij meer ’mogelijkheden worden gecreëerd’ voor vernieuwing (bijv. burger centraal, persoonsvolgende bekostiging inkoop, controle, verantwoording).

Concreet bevat het voorstel op hoofdlijnen:

  1. Stoppen met omvangrijke gegevens uitvraag NZa (prijs, volume en omzet niet meer per prestatie uitvragen).
  2. Algemeen geldende maximum tarieven. D.w.z. gelijke maximumtarieven die per zorgaanbieder in een beschikking worden vastgesteld. Vaste individuele tarieven vervangen door algemeen geldende maximumtarieven.
  3. Om uitvoering te geven aan de Aanwijzing Budgettair Kader Wlz zal de NZa nog slechts drie of vier bedragen per zorgaanbieder uitvragen.
  4. ‘Omzet niveau’ op de beschikking (budget, herschikking, nacalculatie) per aanbieder.

Het voorstel vereenvoudigt en reduceert aldus de informatiestroom tussen zorgaanbieder, zorgkantoor en de NZa en beperkt zo de administratieve lasten. De NZa vraagt de productieafspraak niet langer uit via een p x q, maar alleen op omzetniveau. De huidige maximumbeleidsregelwaarde wordt vervangen door een maximumtarief waarbij net als nu het geval is, lagere prijzen kunnen worden afgesproken.

De NZa verwerkt de overeengekomen prijzen niet langer in een vast tarief per aanbieder. De NZa blijft individuele beschikkingen afgeven aan de zorgaanbieders, maar vermeldt hierop alleen de vaststelling van de aanvaardbare kosten voor de desbetreffende zorgaanbieder. De regels over de vastgestelde prijzen (en volumes) vervallen. Dit verlaagt de regeldruk bij circa 1.200 zorgaanbieders met gemiddeld 50 regels per zorgaanbieder.