Nieuws

Onderhoudsronde zorgzwaartebekostiging 2013

16 december 2012

Na de invoering van de zorgzwaartebekostiging wordt elk jaar een onderhoudsronde gehouden met als doel verbeteringen door te voeren in de NZa beleidsregels geldend in het daarop volgende jaar. De beleidsregels 2014 worden in juli 2013 gepubliceerd. Voor de huidige onderhoudsronde zijn vijf onderhoudspunten opgenomen.

Het onderhoud vindt plaats onder regie van de NZa. De VGN neemt actief deel aan het kerngroepoverleg waarin gesignaleerde problemen in de ZZP-systematiek worden opgelost. Dit betreft de hele AWBZ-sector en is dus breder dan alleen de gehandicaptenzorg.

Naar verwachting hakt VWS in mei een aantal knopen door opdat de NZa de benodigde aanpassingen kan maken in de beleidsregels geldend vanaf 1 januari 2014. In de komende periode voert de NZa overleg met de branches, waaronder de VGN, voor verdere technische uitwerking. De uitgewerkte wijzigingen publiceert de NZa de beleidsregels geldend in 2014, naar verwachting per 1 juli 2013.

Drie GHZ-onderhoudspunten
In november 2012 heeft de NZa besloten om vijf knelpunten op de onderhoudsagenda 2012/2013 op te nemen en heeft hiertoe een onderhoudsagenda opgesteld (zie bijlage). Deze knelpunten zijn door verschillende partijen aangeleverd; VGN, ActiZ, CIZ, NZa, CVZ en ZN. Hieronder geven we u een overzicht van de drie onderhoudspunten die betrekking hebben op de gehandicaptensector.

Ambulante behandelzorg
Voor ZZP-cliënten die naast het ZZP ook ambulante behandelzorg ontvangen, is tot en met 2013 een uitzondering gemaakt op het stapelverbod. Echter, vanaf 2014 mag ook voor deze groep niet meer gestapeld worden. Onderzoeksbureau HHM voert momenteel onderzoek uit op welke wijze de ambulante behandelzorg aan verblijfscliënten nu geleverd wordt. De VGN en De Borginstellingen zijn actief betrokken bij dit onderzoek. In maart verwachten we de onderzoeksresultaten van te ontvangen. Vervolgens gaan CIZ en CVZ de zorg duiden en wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze zorg structureel bekostigd kan worden.

Onderscheid LVG4-LVG5-SGLVG
Door VGN en ZN is een knelpunt ingediend rondom jongeren met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Het tarief LVG ZZP’s is niet dekkend voor deze zorg. De aard en ernst van de problematiek van deze cliënten ligt qua benodigde behandeling en leveringsvoorwaarden in de lijn van ZZP 1-SGLVG. Het SGLVG ZZPtarief is beter dekkend en ligt dan ook hoger dan de LVG ZZPtarieven. De onderhoudsgroep onderzoekt daarom het onderscheid tussen LVG4-LVG5-SGLVG. Er wordt hierbij gekeken naar de aanspraken, inhoud van de profielen, wijze van indiceren (die afwijkt van de indicatiewijze bij de overige ZZP’s) en de toelatingen. De aangedragen jeugd-doelgroep wordt als concrete aanleiding/casuïstiek ingebracht. Ook bij dit onderhoudspunt is de VGN actief betrokken.

Uitbreiding ZZP Meerzorg naar V&V en GGZ
Dit onderwerp stond vorig jaar ook geagendeerd, maar was nog niet afgerond vóór publicaties van de beleidsregels 2013. Dit onderwerp heeft geen betrekking op de gehandicaptensector. We volgen dit wel en zijn waakzaam dat eventuele openstelling voor V&V en GGZ los komt te staan van de geoormerkte GHZ-middelen (171 miljoen). Dit bedrag is destijds mede tot stand gekomen door structurele verlaging van de GHZ ZZPtarieven van 2%. Wij willen de middelen op subsectoraal niveau houden. Onder die voorwaarde heeft de VGN geen problemen met openstelling van de regeling extreme zorgzwaarte voor de andere AWBZ-sectoren.

Deze pagina is een onderdeel van: