Nieuws

Onderwijsagenda ministerie van OCW: leven lang ontwikkelen (LLO)

29 januari 2024

Met de onderwijsagenda wil het ministerie van OCW inzicht geven in hoe deelname aan formele bij- en omscholing een leven lang ontwikkelen (LLO) kan vergroten. Samen met publieke en private opleiders wil OCW de beweging voortzetten die al is gestart. De onderwijsagenda is het resultaat van een toekomstverkenning die het afgelopen jaar is uitgevoerd. Deze onderwijsagenda LLO geeft aan wat we samen per stap moeten verkennen en doen om kansen te benutten, knelpunten in beleid, wet- en regelgeving op te lossen en publieke en private opleiders toe te rusten voor LLO.

educatie

7 puntenplan Onderwijsagenda LLO

Deze onderwijsagenda LLO geeft aan wat we samen per stap moeten verkennen en doen om kansen te benutten, knelpunten in beleid, wet- en regelgeving op te lossen en publieke en private opleiders toe te rusten voor LLO.

  1. Vereenvoudiging deelname op onderdelen van formele opleidingen
  2. Verbreding wettelijke taak  LLO in mbo, hbo en wo
  3. Wegnemen belemmeringen om private LLO-activiteiten te verzorgen binnen publieke instellingen
  4. Bevorderen gebruik micro-credentials en certificaten
  5. Beter verbinden informeel, non- formeel en formeel leren
  6. Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven en publieke en private opleiders
  7. Stimuleren werken en leren via mbo-bbl en deeltijd en duaal hoger onderwijs

In de Uitwerking onderwijsagenda LLO worden bovenstaande punten verder uitgewerkt.

De onderwijsagenda LLO is geen statisch document, het is dynamisch en gericht op (oplossen knelpunten in) de praktijk Door continu in verbinding te staan met (vertegenwoordigers van) publieke en private instellingen, werkgevers en sociale partners en onderzoeken worden de knelpunten die in de praktijk worden ervaren in kaart gebracht. Dit kan aanleiding geven om de onderwijsagenda LLO te actualiseren en hier samen met publieke én private onderwijsinstellingen werk van te maken. Net zo lang totdat leren en ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend is geworden.

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising