Nieuws

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

16 november 2017

Op 5 oktober 2017 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te grote onzekerheden bij het uitwerken van dit model. Het gaat dan vooral om onzekerheid over de omvang van groep cliënten die van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat en over het budget dat daarmee gemoeid is.

beschermdwonen

In september 2016 informeerden we u over Beschermd Wonen (Commissie Dannenberg en het verdeelmodel). De verandering in het verdeelmodel (de verdeling van de middelen over de gemeenten) is daarna ter hand genomen, maar het blijkt een buitengewoon lastige operatie. Te veel factoren zijn nog onduidelijk. Het vraagt tijd en zorgvuldigheid.

Er moet inzicht komen in aantallen cliënten, prevalentie, cliëntprofielen en zorgvraag. Daarnaast moet inzicht worden verkregen in de gewenste schaalgrootte van uitvoering als het gaat om gemeentelijke capaciteit. De huidige VNG commissie Gezondheid en Welzijn heeft gevraagd om eerst duidelijkheid te krijgen over het effect van het openstellen van de Wlz voor GGZ-cliënten.

Taak nieuwe staatssecretaris

De nieuwe staatssecretaris voor Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang en GGZ, Paul Blokhuis, zal (met zijn collega bewindslieden) een route moeten uitstippelen voor zowel de toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten, als een voorstel moeten maken voor de organisatie en financiering van Beschermd Wonen, zo staat in het Regeerakkoord. 
Te verwachten valt dat in de komende twee jaar een besluit wordt genomen over de groep GGZ-cliënten die toegang zal krijgen tot de Wet langdurige zorg. Aannemelijk is dat een deel van de groep die nu is aangewezen op Beschermd Wonen in de Wmo, zal overgaan naar de Wlz. Dit zal gevolgen hebben voor de verdeling van middelen tussen Wmo en Wlz. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de samenhang met en de instroom vanuit de forensische zorg en de jeugdzorg.

Vernieuwing beschermd wonen en opvang gaat gewoon verder

De VNG commissie Gezondheid en Welzijn vindt wel dat de beweging in de lijn van het advies van de commissie-Dannenberg moet doorgaan. In veel regio’s wordt gewerkt aan nieuwe regionale beleidsplannen voor maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen. De huidige centrumgemeenten zijn met hun regio gemeenten bezig om nieuw beleid te ontwikkelen en concrete stappen te nemen om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen met meervoudige of GGZ-problematiek gewoon in een eigen huis kunnen wonen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur