Nieuws

Partijen presenteren gezamenlijk Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis

05 juli 2022

In navolging op de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ hebben acht partijen uit de zorg thuis vandaag een ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat ze hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.

Coronavirus
Coronavirus

In de zorg thuis is het belangrijk dat COVID-19 een plek krijgt in de reguliere processen zodat men goed voorbereid is bij eventuele nieuwe besmettingen. De Stip op de horizon bevat de volgende uitgangspunten:

1. COVID-19 maakt, net als andere virussen, onderdeel uit van de zorgverlening binnen de zorg thuis. Zorg wordt adequaat geleverd met balans tussen waarborging van de veiligheid en oog voor het welbevinden van cliënten en professionals.

2. De professional levert de zorg in nauwe afstemming met de cliënt en het netwerk. Ten aanzien van COVID-19 is helder wat de client belangrijk vindt om kwaliteit van leven te kunnen behouden. Er is inzicht in het betrokken netwerk en de draagkracht hiervan, ook in periodes van minder beschikbare professionele zorg of bij uitval van een steunend netwerk. Er is intensieve samenwerking tussen betrokken professionals.

3. Professionals kunnen vanuit hun deskundigheid veilig en met plezier hun werk doen. Daarbij is ook oog voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die zij lopen. Professionals en mantelzorgers hebben vroegtijdig in voldoende mate beschikking over en kennis van het gebruik van PBM om de zorg verantwoord te kunnen leveren.

4. Zorgorganisaties hebben een duidelijke visie met draagvlak onder alle betrokkenen en ruimte voor individuele afwegingen. Zij zoeken hierbij een optimale verhouding tussen het welbevinden van cliënten en professionals en de veiligheid in relatie tot (virus)uitbraken. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met standaard beleid voor alle virussen die een uitbraak tot gevolg kunnen hebben.

Wat is er nodig?

Veldpartijen zullen zich inzetten om deze stip op de horizon te bereiken. De partijen benadrukken ook dat zij dit niet alleen kunnen doen, maar ook de systeempartijen (VWS, RIVM en GGD) nodig hebben. Hierover gaan partijen graag in gesprek.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en Zorgthuisnl zijn de initiatiefnemers van de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ .

 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: